[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 13

[ Textanmerkungen ]

1a = YHWŠʿ zaqin
b bā(ʾ) = [h]a = yamīm
c wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-a(y) = w
d ʾattā zaqanta(h)
e bā(ʾ)ta = [h]a = yamīm
f = ha = ʾarṣ nišʾarā harbē(h) m(ʾ)ōd
fI = rȧšt-a = h
2x zō(ʾ)t ha = ʾarṣ ha = nišʾart kul[l] gȧlīlōt ha = PLŠT-īm = kul[l] ha = GŠWR-ī
3v min ha = šīḥōr
vR ʾȧšr ʿal pȧnē MṢR-aym
v = ʿad gȧbūl ʿQRWN ṣapōn-a-h
a = [h]a = KNʿN-ī ti[ḥ]ḥašib
v ḥamišt sȧrȧnē PLŠT-īm ha = ʿZ-at-ī = ha = ʾŠDWD-ī ha = ʾŠQLWN-ī ha = GT-ī = ha = ʿQRWN-ī = ha = ʿW-īm
4v mit = tēman kul[l] ʾarṣ ha = KNʿN-ī = mȧʿar[r]ā
vR ʾȧšr = [h]a = ṢYDN-īm
v ʿad ʾPQH ʿad gȧbūl ha = ʾMR-ī
5v = ha = ʾarṣ ha = GBL-ī = kul[l] ha = LBNWN mizraḥ ha = šamš mib = BʿL GD taḥt har[r] ḤRMWN ʿad LBWʾ ḤMT
6aP kul[l] yō*šïbē ha = har[r] min ha = LBNWN ʿad MŚRPT MYM kul[l] ṢYDN-īm
a ʾanō*kī ʾōrīš-i = m mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
b raq[q] happī*l-i = ha = YŚRʾL = nïḥlā
c = ʾȧšr ṣiwwītī = ka
7x = ʿïtt-a(h) ḥalliq ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t = nïḥlā = tišʿat ha = šïbaṭīm = ḥïṣy ha = šibṭ ha = MNŠH
8a ʿimm = ō ha = RʾWBN-ī = ha = GD-ī laqȧḥū nïḥlat-a = m
aR ʾȧšr natan la = him MŠH = ʿibr ha = YRDN mizraḥ-a-h
b = ʾȧšr natan la = him MŠH ʿabd YHWH
9v mi[n] = ʿRWʿR
vR1 ʾȧšr ʿal śapat naḥl ʾRNWN
v = ha = ʿīr
vR2 ʾȧšr = tōk ha = naḥl
v = kul[l] ha = mīšō*r MYDBʾ ʿad DYBWN
10v = kul[l] ʿārē SYḤWN malk ha = ʾMR-ī
vR ʾȧšr malak = ḤŠBWN
v ʿad gȧbūl bȧnē ʿMWN
11v = ha = GLʿD = gȧbūl ha = GŠWR-ī = ha = MʿK-at-ī = kul[l] har[r] ḤRMWN = kul[l] ha = BŠN ʿad SLKH
12v kul[l] mamlȧkūt ʿWG = [h]a = BŠN
vR ʾȧšr malak = ʿŠTRWT = = ʾDRʿY
a hū(ʾ) nišʾar miy = yatr ha = RPʾ-īm
b wa = yakk-i = m MŠH
c wa = yō*rī*š-i = m
13a = lō(ʾ) hōrīšū bȧnē YŚRʾL ʾat ha = GŠWR-ī = ʾat ha = MʿK-at-ī
b wa = yišib GŠWR = MʿK-at = qarb YŚRʾL ʿad ha = yōm ha =
14a raq[q] = šibṭ ha = LW-ī lō(ʾ) natan nïḥlā
bP ʾiš⁺ē YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
b hū(ʾ) nïḥlat = ō
c = ʾȧšr dibbir l = ō
15x wa = yittin MŠH = maṭṭē(h) bȧnē RʾWBN = mišpȧḥō*t-a = m
16a wa = yïhy la = him ha = gȧbūl mi[n] = ʿRWʿR
aR1 ʾȧšr ʿal śȧpat naḥl ʾRNWN
a = ha = ʿīr
aR2 ʾȧšr = tōk ha = naḥl
a = kul[l] ha = mīšō*r ʿal MYDBʾ
17v ḤŠBWN = kul[l] ʿārē = ha
vR ʾȧšr = [h]a = mīšō*r
v DYBWN = BMWT BʿL = BYT BʿL MʿWN
18v = YHṢH = QDMT = MPʿT
19v = QRYTYM = ŚBMH = ṢRT ha = ŠḤR = HR ha = ʿMQ
20v = BYT PʿWR = ʾašïdōt ha = PSGH = BYT ha = YŠMWT
21v = kul[l] ʿārē ha = mīšō*r = kul[l] mamlȧkūt SYḤWN malk ha = ʾMR-ī
vR1 ʾȧšr malak = ḤŠBWN
vR2 ʾȧšr hikkā MŠH ʾō*t = ō = ʾat nȧśīʾē MDYN ʾat ʾWY = ʾat RQM = ʾat ṢWR = ʾat ḤWR = ʾat RBʿ nȧsīkē SYḤWN yō*šïbē ha = ʾarṣ
22v = ʾat BLʿM bin BʿWR ha = qōsim harȧgū bȧnē YŚRʾL = [h]a = ḥarb ʾil ḥalȧlē = him
23a wa = yïhy gȧbūl bȧnē RʾWBN ha = YRDN = gȧbūl
b zō(ʾ)t nïḥlat bȧnē RʾWBN = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm = ḥaṣïrē = hin[n]
24x wa = yittin MŠH = maṭṭē(h) GD = bȧnē GD = mišpȧḥō*t-a = m
25a wa = yïhy la = him ha = gȧbūl YʿZR = kul[l] ʿārē ha = GLʿD = ḥïṣy ʾarṣ bȧnē ʿMWN ʿad ʿRWʿR
aR ʾȧšr ʿal pȧnē RB-ā
26v = mi[n] = ḤŠBWN ʿad RM-at ha = MṢP-ǟ = BṬNYM = mim = MḤNYM ʿad gȧbūl LDBR
27v = = [h]a = ʿimq BYT HRM = BYT NMRH = SKWT = ṢPWN yatr mamlȧkūt SYḤWN malk ḤŠBWN ha = YRDN = gȧbū*l ʿad qȧṣē(h) yam[m] KNRT ʿibr ha = YRDN mizraḥ-a-h
28x zō(ʾ)t nïḥlat bȧnē GD = mišpȧḥō*t-a = m ha = ʿārīm = ḥaṣïrē = him
29a wa = yittin MŠH = ḥïṣy šibṭ MNŠH
b wa = yïhy = ḥïṣy maṭṭē(h) bȧnē MNŠH = mišpȧḥōt-a = m
30a wa = yïhy gȧbūl-a = m mim = MḤNYM kul[l] ha = BŠN kul[l] mamlȧkūt ʿWG malk ha = BŠN = kul[l] ḥawwō*t YʾYR
aR ʾȧšr = [h]a = BŠN
a šiššīm ʿīr
31v = ḥïṣy ha = GLʿD = ʿŠTRWT = ʾDRʿY ʿārē mamlȧkūt ʿWG = [h]a = BŠN = bȧnē MKYR bin MNŠH = ḥïṣy bȧnē MKYR = mišpȧḥōt-a = m
32a ʾil⁺ǟ
b ʾȧšr niḥ[ḥ]al MŠH = ʿarȧbōt MWʾB mi[n] = ʿibr = YRDN YRYḤW mizraḥ-a-h
33a = = šibṭ ha = LW-ī lō(ʾ) natan MŠH nïḥlā
bP YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
b hū(ʾ) nïḥlat-a = m
c = ʾȧšr dibbir la = him
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]