[ ein Kapitel zurück ][ Joel ][ ein Kapitel vor ]

Joel 2

[ Textanmerkungen ]

1a tiqʿū šōpar = ṢYWN
b = harīʿū = har[r] qudš = ī
c yirgȧzū kul[l] yō*šïbē ha = ʾarṣ
d bā(ʾ) yōm YHWH
e qaru(w)b
2v yōm ḥušk = ʾȧpilā yōm ʿanan = ʿȧrapil
a = šaḥr parū*ś ʿal ha = har[r]īm ʿam[m] rab[b] = ʿaṣūm
b ka-mō* = hu(w) lō(ʾ) nihyā min ha = ʿōlam
c = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w lō(ʾ) yōsip ʿad šȧnē dōr wa = dōr
3a = pan-a(y) = w ʾakȧlā ʾiš
b = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w t˙lah[h]iṭ lah[h]abā
c = gan[n] ʿidn ha = ʾarṣ = pan-a(y) = w
d = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w midbar šȧmamā
e = gam pȧli(y)ṭā lō(ʾ) hayȧtā l = ō
4a = marʾē(h) sūsīm marʾ-i = hu(w)
b = = parašīm
c kin yarūṣū-n
5a = qōl markabōt ʿal rā(ʾ)šē ha = har[r]īm y˙raqqidū-n
b = qōl lahb ʾiš ʾō*kïlā qaš[š]
c = ʿam[m] ʿaṣūm ʿȧrūk milḥamā
6a mip = pan-a(y) = w yaḥīlū ʿammīm
b kul[l] panīm qibbïṣū pā(ʾ)rūr
7a = gibbōrīm yȧrū*ṣū-n
b = ʾanȧšē milḥamā yïʿlū ḥōmā
c = ʾīš = dȧrak-a(y) = w yilikū-n
d = lō(ʾ) y˙ʿabbïṭū-n ʾurȧḥōt-a = m
8a = ʾīš ʾaḥī = w lō(ʾ) yidḥaqū-n
b gabr = mȧsillat = ō yilikū-n
c = bȧʿd ha = šalḥ yippulū
d lō(ʾ) yibṣaʿū
9a = [h]a = ʿīr yašuqqū
b = [h]a = ḥōmā yȧrū*ṣū-n
c = [h]a = bāt⁺īm yïʿlū
d bȧʿd ha = ḥallōnīm yabō*ʾū = [h]a = gannāb
10a = pan-a(y) = w ragȧzā ʾarṣ
b raʿȧšū šamaym
c šamš = yariḥ qadarū
d = kōkabīm ʾasȧpū nugh-a = m
11a = YHWH natan qōl = ō = pȧnē ḥēl = ō
b rab[b] m(ʾ)ōd maḥn-i = hu(w)
c ʿaṣūm ʿō*śē(h) dȧbar = ō
d gadu(w)l yōm YHWH
e = nōrā(ʾ) m(ʾ)ōd
f = yȧkīl-an = [h]u(w)
12a = gam ʿïtt-a(h)
aJ nȧʾū*m YHWH
a šū*bū ʿad-ay = [y] = kul[l] lïbab = kim = = ṣōm = = bȧky = = mispid
13a = qirʿū lïbab = kim
b = ʾal bȧgȧdē = kim
c = šūbū ʾil YHWH ʾïlō*hē = kim
d ḥannūn = raḥ[ḥ]ūm hū(ʾ) ʾȧrïk ʾappaym = rab[b] ḥasd
e = ni[ḥ]ḥam ʿal ha = raʿ[ʿ]ā
14a yōdiʿ
b yašūb
c = ni[ḥ]ḥam
d = hišʾīr ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w bȧrakā minḥā wa = nask = YHWH ʾïlō*hē = kim
15a tiqʿū šōpar = ṢYWN
b qaddïšū ṣōm
c qirʾū ʿȧṣarā
16a ʾispū ʿam[m]
b qaddïšū qahal
c qibṣū zȧqinīm
d ʾispū ʿōlalīm = yō*nïqē šadaym
e yiṣē(ʾ) ḥatan mi[n] = ḥȧdr = ō
f = kallā mi[n] = ḥuppat-a = h
17a bēn ha = ʾu(w)lam[m] = = [h]a = mizbiḥ yibkū ha = kō*hïnīm m˙šar[rï]tē YHWH
b = yō(ʾ)mïrū
c ḥūs-a(h)
cV YHWH
c ʿal ʿamm-i = ka
d = ʾal tittin nïḥlat = ka = ḥarpā
dI = mšul b-a = m gōyī*m
e la-m⁺ah yō(ʾ)mïrū = [h]a = ʿammīm
f ʾayyē(h) ʾïlō*hē = him
18a wa = y˙qannē(ʾ) YHWH = ʾarṣ = ō
b wa = yïḥmul ʿal ʿamm = ō
19a wa = yïʿn YHWH
b wa = yō(ʾ)mir = ʿamm = ō
c hin[nï] = šō*liḥ la = kim ʾat ha = dagan = ha = tīrōš = ha = yiṣhar
d = śȧbaʿtim ʾō*t = ō
e = lō(ʾ) ʾittin ʾat = kim ʿōd ḥarpā = [h]a = gōyī*m
20a = ʾat ha = ṣȧpōnī ʾarḥīq mi[n] = ʿȧl-ē = kim
b = hiddaḥtī = w ʾil ʾarṣ ṣī*y⁺ā = šȧmamā ʾat pan-a(y) = w ʾil ha = yam[m] ha = qadmō*nī = sō*p = ō ʾil ha = yam[m] ha = ʾaḥrōn
c = ʿalā buʾš = ō
d = tïʿl ṣaḥnat = ō
e higdīl
eI = ʿśōt
21a ʾal tīrȧʾī
aV ʾȧdamā
b gīlī
c = śmaḥī
d higdīl YHWH
dI = ʿśōt
22a ʾal tīrȧʾū
aV bahïmōt śaday
b daš˙ʾū nȧʾōt midbar
c ʿiṣ naśā(ʾ) piry = ō
d t(ʾ)ēnā wa = gapn natȧnū ḥēl-a = m
23aV = bȧnē ṢYWN
a gīlū
b = śimḥū = YHWH ʾïlō*hē = kim
c natan la = kim ʾat ha = mōrǟ = ṣȧdaqā
d wa = yōrid la = kim gašm mōrǟ = malqōš = [h]a = rī(ʾ)šōn
24a = malïʾū ha = gu̇ranōt bar[r]
b = hišīqū ha = yȧqabīm tīrōš = yiṣhar
25a = šillamtī la = kim ʾat ha = šanīm
aR ʾȧšr ʾakal ha = ʾarbǟ ha = yalq = ha = ḥasīl = ha = gazam ḥēl = ī ha = gadu(w)l
aRR ʾȧšr šillaḥtī ba = kim
26a = ʾȧkaltim ʾakōl = śabōʿ
b = hillaltim ʾat šim YHWH ʾïlō*hē = kim
bR ʾȧšr ʿaśā ʿimm-a = kim
bRI = haplī(ʾ)
c = lō(ʾ) yibō*šū ʿamm = ī = ʿōlam
27a = yȧdaʿtim
b = qarb YŚRʾL ʾanī
c = ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē = kim
d = ʾēn ʿōd
e = lō(ʾ) yibō*šū ʿamm = ī = ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Joel ][ ein Kapitel vor ]