[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 31

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ha = yō*rïdīm MṢR-aym = ʿizrā
b ʿal sūsīm yiššaʿinū
c wa = yibṭȧḥū ʿal rakb
d rab[b]
e = ʿal parašīm
f ʿaṣïmū m(ʾ)ōd
g = lō(ʾ) šaʿū ʿal qȧdu(w)š YŚRʾL
h = ʾat YHWH lō(ʾ) darašū
2a = gam hū(ʾ) ḥakam
b wa = yabē*(ʾ) raʿ[ʿ]
c = ʾat dȧbar-a(y) = w lō(ʾ) hisīr
d = qām ʿal bēt mïriʿ[ʿ]īm = ʿal ʿizrat pō*ʿïlē ʾawn
3a = MṢR-aym ʾadam
b = lō(ʾ) ʾil
c = sūsē = him baśar
d = lō(ʾ) rūḥ
e = YHWH yaṭṭǟ yad = ō
f = kašal ʿōzir
g = napal ʿazū*r
h = yaḥd-aw kull-a = m yiklayū-n
4a kō(h) ʾamar YHWH ʾil-ay = [y]
b = ʾȧšr yihgǟ ha = ʾaryē(h) = ha = k˙pīr ʿal ṭarp = ō
bR ʾȧšr yiqqarē(ʾ) ʿal-a(y) = w m˙lō*(ʾ) rō*ʿīm
c miq = qōl-a = m lō(ʾ) yi[ḥ]ḥat[t]
d = mi[n] = hȧmōn-a = m lō(ʾ) yïʿnǟ
e kin yirid YHWH ṣȧbaʾōt
eI = ṣbō(ʾ) ʿal har[r] ṢYWN = ʿal gibʿat-a = h
5a = ṣippu̇rīm ʿāpōt kin yagin[n] YHWH ṣȧbaʾōt ʿal YRWŠLM
b ganōn
c = hiṣṣīl
d pasō*ḥ
e = himlīṭ
6a šūbū
b = ʾȧšr hiʿmīqū sar[r]ā bȧnē YŚRʾL
7a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yimʾasū-n ʾīš ʾ˙līlē kasp = ō = ʾ˙līlē zȧhab = ō
aR ʾȧšr ʿaśū la = kim yȧdē = kim ḥiṭʾ
8a = napal ʾŠWR = ḥarb lō(ʾ) ʾīš
b = ḥarb lō(ʾ) ʾadam tō(ʾ)kïl-an = [h]u(w)
c = nās l = ō mip = pȧnē ḥarb
d = baḥ[ḥ]ūr-a(y) = w la = mas[s] yihyū
9a = salʿ = ō mim = magōr yïʿbu(w)r
b = ḥattū min = nis[s] śar[r]-a(y) = w
bJ nȧʾū*m YHWH
bJR1 ʾȧšr ʾūr l = ō = ṢYWN
bJR2 = tannūr l = ō = YRWŠLM
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]