[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 19

[ Textanmerkungen ]

1a maśśā(ʾ) MṢR-aym
b hinni(h) YHWH rō*kib ʿal ʿāb qal[l]
c = bā(ʾ) MṢR-aym
d = nāʿū ʾ˙līlē MṢR-aym mip = pan-a(y) = w
e = lïbab MṢR-aym yimmas[s] = qȧrb = ō
2a = siksaktī MṢR-aym = MṢR-aym
b = nilḥȧmū ʾīš = ʾaḥī = w = ʾīš = riʿ-i = hu(w) ʿīr = ʿīr mamlakā = mamlakā
3a = nab[ȧq]qā rūḥ MṢR-aym = qȧrb = ō
b = ʿïṣat = ō ʾ˙balliʿ
c = darȧšū ʾil ha = ʾ˙līlīm = ʾil ha = ʾiṭṭīm = ʾil ha = ʾō*bōt = ʾil ha = yiddȧʿō*nīm
4a = sikkartī ʾat MṢR-aym = yad ʾȧdō*nīm qašǟ
b = malk ʿaz[z] yimšul b-a = m
bJ nȧʾū*m ha = ʾadōn YHWH ṣȧbaʾōt
5a = niššȧtū maym mi[n] = ha = yam[m]
b = nahar yiḥrab
c = yabiš
6a = hi(ʾ)znīḥū nȧharōt
b dalȧlū
c = ḥar˙bū y(ʾ)ōrē MṢWR
d qanǟ wa = sūp qamilū
7a ʿarōt ʿal y(ʾ)ō(w)r ʿal y(ʾ)ō(w)r = kul[l] mizraʿ y(ʾ)ō(w)r yībaš
b niddap
c = ʾēn-an = [h]u(w)
8a = ʾanū ha = dayyāgīm
b = ʾab˙lū kul[l] mašlīkē = [h]a = y(ʾ)ō(w)r ḥakkā
c = pō*rïśē mikmurt ʿal pȧnē maym ʾumlalū
9a = bō*šū ʿō*bïdē pištīm śȧrīqōt
b = ʾō*rïgīm ḥōr-ay = [y]
10a = hayū šatō*t-ē = ha m˙dukkaʾīm
b kul[l] ʿō*śē śakr ʾagïmē napš
11a ʾak ʾ˙wī*līm śar[r]ē ṢʿN
b ḥakȧmē yō*ʿïṣē PRʿH ʿiṣā nibʿarā
c ʾē-k tō(ʾ)mïrū ʾil PRʿH
d bin ḥȧkamīm ʾȧnī bin malȧkē qadm
12a ʾayy-a = m ʾipō(ʾ) ḥȧkamē = ka
b = yaggīdū nā(ʾ) l-a = k
c = yidïʿū
d mah yaʿaṣ YHWH ṣȧbaʾōt ʿal MṢR-aym
13a nōʾȧlū śar[r]ē ṢʿN
b niššȧʾū śar[r]ē NP
c hitʿū ʾat MṢR-aym pinnat šïbaṭē = ha
14a YHWH masak = qȧrb-a = h rūḥ ʿiwʿīm
b = hitʿū ʾat MṢR-aym = kul[l] maʿś-i = hu(w)
bI = hittaʿōt šikkōr = qīʾ = ō
15a = lō(ʾ) yihyǟ = MṢR-aym maʿśǟ
aR ʾȧšr yïʿśǟ rō(ʾ)š = zanab kippā = ʾagmōn
16a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyǟ MṢR-aym = [h]a = našīm
b = ḥarad
c = paḥad mip = pȧnē tȧnūpat yad YHWH ṣȧbaʾōt
cR ʾȧšr hū(ʾ) minīp ʿal-a(y) = w
17a = hayȧtā ʾadȧmat YHWDH = MṢR-aym = ḥuggā(ʾ)
b kul[l]
bR1 ʾȧšr yazkīr ʾō*t-a = h ʾil-a(y) = w
b yipḥad mip = pȧnē ʿïṣat YHWH ṣȧbaʾōt
bR2 ʾȧšr hū(ʾ) yōʿiṣ ʿal-a(y) = w
18a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyū ḥamiš ʿārīm = ʾarṣ MṢR-aym m˙dabbïrōt śȧpat KNʿN = nišbaʿōt = YHWH ṣȧbaʾōt
b ʿīr ha = hars yi[ʾ]ʾamir = ʾȧḥ⁺a[d]t
19a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyǟ mizbiḥ = YHWH = tōk ʾarṣ MṢR-aym
b = maṣṣibā ʾiṣl gȧbūl-a = h = YHWH
20a = hayā = ʾōt = = ʿē*d = YHWH ṣȧbaʾōt = ʾarṣ MṢR-aym
b yiṣʿȧqū ʾil YHWH mip = pȧnē lō*ḥïṣīm
c = yišlaḥ la = him mōšīʿ
d wa = rāb
e = hiṣṣīl-a = m
21a = nōdaʿ YHWH = MṢR-aym
b = yadȧʿū MṢR-aym ʾat YHWH = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c = ʿabȧdū zabḥ = minḥā
d = nadȧrū nidr = YHWH
e = šillimū
22a = nagap YHWH ʾat MṢR-aym
b nagō*p
c = rapō(ʾ)
d = šābū ʿad YHWH
e = niʿtar la = him
f = rȧpaʾ-a = m
23a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) tihyǟ mȧsillā mim = MṢR-aym ʾŠWR-a-h
b = bā(ʾ) ʾŠWR = MṢR-aym
c = MṢR-aym = ʾŠWR
d = ʿabȧdū MṢR-aym ʾit[t] ʾŠWR
24a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yihyǟ YŚRʾL šȧlīšī*y⁺ā = MṢR-aym = = ʾŠWR
b bȧrakā = qarb ha = ʾarṣ
25vR ʾȧšr bir[r]ïk = ō YHWH ṣȧbaʾōt
vRI = (ʾ)mur
a barūk ʿamm = ī MṢR-aym
b = maʿśē(h) yad-ay = [y] ʾŠWR
c = nïḥlat = ī YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]