[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]

Jer 32

[ Textanmerkungen ]

1a ha = dabar
aR ʾȧšr hayā ʾil YRMYHW mi[n] = ʾit[t] YHWH = šȧnat ha = ʿȧśī*rīt = ṢDQYHW malk YHWDH
b hī(ʾ) ha = šanā šȧmō*nǟ ʿȧśrē(h) šanā = NBWKDRʾṢR
2a = ʾaz ḥēl malk BBL ṣārīm ʿal YRWŠLM
b = YRMYHW ha = nabī(ʾ) hayā kalū(ʾ) = ḥȧṣïr ha = maṭṭarā
bR ʾȧšr bēt malk YHWDH
3a ʾȧšr kȧlaʾ = ō ṢDQYHW malk YHWDH
aI = (ʾ)mur
b maddūʿ ʾattā nibbā(ʾ)
bI = (ʾ)mur
c kō(h) ʾamar YHWH
d hin[nï] = nō*tin ʾat ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t = yad malk BBL
e = lȧkad-a = h
4a = ṢDQYHW malk YHWDH lō(ʾ) yimmaliṭ miy = yad ha = KŚD-īm
b hinnatō*n yinnatin = yad malk BBL
c = dibbir = w ʿim[m] = w
d = ʿēn-a(y) = w ʾat ʿēn-a = w tirʾēna(h)
5a = BBL yōlik ʾat ṢDQYHW
b = šam[m] yihyǟ
bI ʿad puqd = ī ʾō*t = ō
bJ nȧʾū*m YHWH
c tillaḥïmū ʾit[t] ha = KŚD-īm
d lō(ʾ) taṣlīḥū
6a wa = yō(ʾ)mir YRMYHW
b hayā dȧbar YHWH ʾil-ay = [y]
bI = (ʾ)mur
7a hinni(h) ḤNMʾL bin ŠLM dō*d = ka bā(ʾ) ʾil-ē = ka
aI = (ʾ)mur
b qnē(h) = ka ʾat śad = ī
bR ʾȧšr = ʿNTWT
c = ka mišpaṭ ha = gu̇ʾullā
cI = qnōt
8a wa = yabō*(ʾ) ʾil-ay = [y] ḤNMʾL bin dō*d = ī = dȧbar YHWH ʾil ḥȧṣïr ha = maṭṭarā
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-ay = [y]
c qnē(h) nā(ʾ) ʾat śad = ī
cR ʾȧšr = ʿNTWT
cRR ʾȧšr = ʾarṣ BNYMYN
d = ka mišpaṭ ha = yu̇ruššā
e = = ka ha = gu̇ʾullā
f qnē(h) l-a = k
g wa = ʾidïʿ
h dȧbar YHWH hū(ʾ)
9a wa = ʾiqnǟ ʾat ha = śadǟ mi[n] = ʾit[t] ḤNMʾL bin dō*d = ī
aR ʾȧšr = ʿNTWT
b wa = ʾišqu̇l-a(h) l = ō ʾat ha = kasp šȧbʿā šȧqalīm = ʿȧśarā ha = kasp
10a wa = ʾiktub = [h]a = sipr
b wa = ʾiḥtum
c wa = ʾaʿid ʿē*dīm
d wa = ʾišqul ha = kasp = mō(ʾ)z˙naym
11x wa = ʾiqqaḥ ʾat sipr ha = miqnā ʾat ha = ḥatūm ha = miṣwā = ha = ḥuqqīm = ʾat ha = galūy
12x wa = ʾittin ʾat ha = sipr ha = miqnā ʾil BRWK bin NRYH bin MḤSYH = ʿēnē ḤNMʾL dō*d = ī = = ʿēnē ha = ʿē*dīm ha = kō*tïbīm = sipr ha = miqnā = ʿēnē kul[l] ha = YHWD-īm ha = yō*šïbīm = ḥȧṣïr ha = maṭṭarā
13a wa = ʾ˙ṣawwǟ ʾat BRWK = ʿēnē = him
aI = (ʾ)mur
14a kō(h) ʾamar YHWH ṣȧbaʾōt ʾïlō*hē YŚRʾL
b laqōḥ ʾat ha = sïparīm ha = ʾil⁺ǟ ʾȧt sipr ha = miqnā ha = = ʾȧt ha = ḥatūm = ʾȧt sipr ha = galūy ha =
c = nȧtatta = m = kïly ḥarś
d = maʿn yïʿmu̇dū yamīm rabbīm
15a kō(h) ʾamar YHWH ṣȧbaʾōt ʾïlō*hē YŚRʾL
b ʿōd yiqqanū bāt⁺īm = śadōt = kȧramīm = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
16a wa = ʾitpallil ʾil YHWH
aI1 ʾaḥ⁺ȧrē titt = ī ʾat sipr ha = miqnā ʾil BRWK bin NRYH
aI2 = (ʾ)mur
17aJ ʾȧhah
aV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
a hinni(h) ʾattā ʿaśīta ʾat ha = šamaym = ʾat ha = ʾarṣ = kuḥ[ḥ] = ka ha = gadu(w)l = = zïrō*ʿ = ka ha = nȧṭūyā
b lō(ʾ) yippalē(ʾ) mim-m[ïk] = ka kul[l] dabar
18a ʿō*śǟ ḥasd = ʾȧlapīm
b = m˙šallim ʿȧwō*n ʾabōt ʾil ḥēq bȧnē = him ʾaḥ⁺ȧrē = him
bV ha = ʾil ha = gadu(w)l ha = gibbōr
c YHWH ṣȧbaʾōt šïm = ō
19a gȧdul ha = ʿiṣā
b = rab[b] ha = ʿȧlīlī*y⁺ā
c ʾȧšr ʿēnē = ka pȧqū*ḥōt ʿal kul[l] darȧkē bȧnē ʾadam
cI la = ti[t]t = ʾīš = dȧrak-a(y) = w = = pïry maʿlal-a(y) = w
20a ʾȧšr śamta ʾō*tōt = mō*pïtīm = ʾarṣ MṢR-aym ʿad ha = yōm ha = = = YŚRʾL = = [h]a = ʾadam
b wa = tïʿśǟ = ka šim = [h]a = yōm ha =
21x wa = tō*ṣē(ʾ) ʾat ʿamm = ka ʾat YŚRʾL mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym = ʾō*tōt = = mōpïtīm = = yad ḥȧzaqā = = ʾizrōʿ nȧṭūyā = = mōrā(ʾ) gadu(w)l
22a wa = tittin la = him ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
aR ʾȧšr nišbaʿta = ʾȧbōt-a = m
aRI la = ti[t]t la = him ʾarṣ zābat ḥalab = dïbš
23a wa = yabō*ʾū
b wa = yī*rȧšū ʾō*t-a = h
c = lō(ʾ) šamïʿū = qōl-i = ka
d = = tō*rōt-ē = ka lō(ʾ) halakū
e ʾȧt kul[l]
eR ʾȧšr ṣiwwīta(h) la = him
eRI = ʿśōt
e lō(ʾ) ʿaśū
f wa = taqrē(ʾ) ʾō*t-a = m ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = zō(ʾ)t
24a hinni(h) ha = sō*lïlōt bāʾū ha = ʿīr
aI = lukd-a = h
b = ha = ʿīr nittȧnā = yad ha = KŚD-īm ha = nilḥamīm ʿal-ē = ha mip = pȧnē ha = ḥarb = ha = raʿab = ha = dabr
c = ʾȧšr dibbarta
d hayā
e = hinnï = ka rō*ʾǟ
25a = ʾattā ʾamarta ʾil-ay = [y]
aV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b qnē(h) = ka ha = śadǟ = [h]a = kasp
c = haʿid ʿē*dīm
d = ha = ʿīr nittȧnā = yad ha = KŚD-īm
26a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil YRMYHW
aI = (ʾ)mur
27a hinni(h) ʾȧnī YHWH ʾïlō*hē kul[l] baśar
b = mim-min⁺ = ī yippalē(ʾ) kul[l] dabar
28a la-kin kō(h) ʾamar YHWH
b hin[nï] = nō*tin ʾat ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t = yad ha = KŚD-īm = = yad NBWKDRʾṢR malk BBL
c = lȧkad-a = h
29a = bāʾū ha = KŚD-īm ha = nilḥamīm ʿal ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t
b = hiṣ⁺ītū ʾat ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t = [h]a = ʾiš
c = śȧrapū = ha = ʾȧt ha = bāt⁺īm
cR1 ʾȧšr qiṭṭïrū ʿal gaggōt-ē = him = [h]a = baʿl
cR2 = hissī*kū nïsakīm = ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
cRI = maʿn hakʿī*s-i =
30a hayū bȧnē YŚRʾL = bȧnē YHWDH ʾak ʿō*śīm ha = raʿ[ʿ] = ʿēn-ay = [y] min = nȧʿū*rō*t-ē = him
b bȧnē YŚRʾL ʾak makʿī*sīm ʾō*t = ī = maʿśē(h) yȧdē = him
bJ nȧʾū*m YHWH
31a ʿal ʾapp = ī = ʿal ḥïmat = ī hayȧtā l = ī ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t = min ha = yōm
aR ʾȧšr banū ʾōt-a = h
a = ʿad ha = yōm ha =
aI = hȧsīr-a = h mi[n] = ʿal pan-ay = [y]
32vaI ʿal kul[l] raʿ[ʿ]at bȧnē YŚRʾL = bȧnē YHWDH
vaIR ʾȧšr ʿaśū
vaIRI = hakʿī*s-i =
vaIR him⁺a(h) malȧkē = him śar[r]ē = him kō*hïnē = him = nȧbīʾē = him = ʾīš YHWDH = yō*šïbē YRWŠLM
33a wa = yipnū ʾil-ay = [y] ʿurp = lō(ʾ) panīm
b = lammid ʾō*t-a = m haškim = lammid
c = ʾēn-a = m šō*mïʿīm
cI la = qaḥt mūsar
34a wa = yaśīmū šiqqūṣē = him = [h]a = bayt
aR ʾȧšr niqrā(ʾ) šïm = ī ʿal-a(y) = w
aI = ṭammïʾ = ō
35a wa = yibnū ʾat bāmōt ha = baʿl
aR ʾȧšr = gē(ʾ) bin HNM
aI = haʿbīr ʾat bȧnē = him = ʾat bȧnōt-ē = him = [h]a = mulk
b ʾȧšr lō(ʾ) ṣiwwītī = m
c = lō(ʾ) ʿalȧtā ʿal libb = ī
cI = ʿśōt ha = tōʿibā ha = zō(ʾ)t
cII = maʿn haḥṭī[ʾ] ʾat YHWDH
36a = ʿïtt-a(h) la-kin kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL ʾil ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t
aR ʾȧšr ʾattim ʾō*mïrīm
b nittȧnā = yad malk BBL = [h]a = ḥarb = = [h]a = raʿab = = [h]a = dabr
37a hin[nï] = m˙qabbïṣ-a = m mik = kul[l] ha = ʾȧraṣōt
aR ʾȧšr hiddaḥtī = m šam[m] = ʾapp = ī = = ḥïmat = ī = = qaṣp gadu(w)l
b = hïšī*bō*tī = m ʾil ha = maqōm ha =
c = hō*šabtī = m la = baṭḥ
38a = hayū l = ī = ʿam[m]
b = ʾȧnī ʾihyǟ la = him = ʾïlō*hīm
39a = natattī la = him lib[b] ʾȧḥ⁺ad = dark ʾȧḥ⁺ad
aI = yirʾā ʾōt = ī kul[l] ha = yamīm
aII = ṭōb la = him = = bȧnē = him ʾaḥ⁺ȧrē = him
40a = karattī la = him b˙rīt ʿōlam
b ʾȧšr lō(ʾ) ʾašūb mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē = him
bI = hēṭīb = ī ʾōt-a = m
c = ʾat yirʾat = ī ʾittin = lïbab-a = m
cI = biltī sūr mi[n] = ʿal-ay = [y]
41a = śaśtī ʿȧl-ē = him
aI = hē*ṭīb ʾōt-a = m
b = nȧṭaʿtī = m = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t = ʾȧmi[t]t = kul[l] libb = ī = = kul[l] napš = ī
42a kō(h) ʾamar YHWH
b = ʾȧšr hibē*(ʾ)tī ʾil ha = ʿam[m] ha = ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = gȧdu(w)lā ha = zō(ʾ)t
c kin ʾanō*kī mibī(ʾ) ʿȧl-ē = him ʾat kul[l] ha = ṭōbā
cR ʾȧšr ʾanō*kī dō*bir ʿȧl-ē = him
43a = niqnā ha = śadǟ = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
aR ʾȧšr ʾattim ʾō*mïrīm
b šȧmamā hī(ʾ) mi[n] = ʾēn ʾadam = bȧhimā
c nittȧnā = yad ha = KŚD-īm
44a śadōt = [h]a = kasp yiqnū
b = katōb = [h]a = sipr
c = ḥatōm
d = haʿid ʿē*dīm = ʾarṣ BNYMN = = sȧbībē YRWŠLM = = ʿārē YHWDH = = ʿārē ha = har[r] = = ʿārē ha = šȧpilā = = ʿārē ha = nagb
e ʾašīb ʾat š˙būt-a = m
eJ nȧʾū*m YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]