[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]

Jer 30

[ Textanmerkungen ]

1a ha = dabar
aR ʾȧšr hayā ʾil YRMYHW mi[n] = ʾit[t] YHWH
aI = (ʾ)mur
2a kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b ktub = ka ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm
bR ʾȧšr dibbartī ʾil-ē = ka
b ʾil sipr
3a hinni(h) yamīm bāʾīm
aJ nȧʾū*m YHWH
b = šabtī ʾat š˙būt ʿamm = ī YŚRʾL = YHWDH
c ʾamar YHWH
d = hïšī*bō*tī = m ʾil ha = ʾarṣ
dR ʾȧšr natattī = ʾȧbōt-a = m
e = yȧrišū = ha
4a = ʾil⁺ǟ ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr dibbir YHWH ʾil YŚRʾL = ʾil YHWDH
5a kō(h) ʾamar YHWH
b qōl ḥȧradā šamaʿnū
c paḥd
d = ʾēn šalōm
6a šaʾlū nā(ʾ)
b = rʾū
c ʾim yō*lid zakar
d maddūʿ raʾītī kul[l] gabr yad-a(y) = w ʿal ḥ˙laṣ-a(y) = w = [h]a = yōlidā
e = nihpȧkū kul[l] panīm = yir[r]aqōn
7a hōy
b gadu(w)l ha = yōm ha = hū(ʾ)
c mi[n] = ʾayn ka-mō* = hu(w)
d = ʿi[t]t ṣar[r]ā hī(ʾ) = YʿQB
e = mim-min = [h]a(h) yiwwašiʿ
8a = hayā = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aJ nȧʾū*m YHWH ṣȧbaʾōt
b ʾišbur ʿull = ō mi[n] = ʿal ṣawwā(ʾ)r-i = ka
c = mō[ʾ]sïrōt-ē = ka ʾ˙nattiq
d = lō(ʾ) yïʿbu̇dū b = ō ʿōd zārīm
9a = ʿabȧdū ʾȧt YHWH ʾïlō*hē = him = ʾȧt DWD malk-a = m
aR ʾȧšr ʾaqīm la = him
10a = ʾattā ʾal tīrā(ʾ)
aV ʿabd = ī YʿQB
aJ nȧʾū*m YHWH
b = ʾal ti[ḥ]ḥat[t]
bV YŚRʾL
c hin[nï] = mōšīʿ = ka mi[n] = raḥu(w)q
d = ʾat zarʿ = ka mi[n] = ʾarṣ šȧby-a = m
e = šāb YʿQB
f = šaqaṭ
g = šaʾnan
h = ʾēn maḥrīd
11a ʾitt = ka ʾȧnī
aJ nȧʾū*m YHWH
aI = hōšīʿ-i = ka
b ʾiʿśǟ kalā = kul[l] ha = gōyī*m
bR ʾȧšr hïpī*ṣōtī = ka šam[m]
c ʾak ʾō*t = ka lō(ʾ) ʾiʿśǟ kalā
d = yissartī = ka = [h]a = mišpaṭ
e = naqqē(h) lō(ʾ) ʾ˙naqq-ak = ka
12a kō(h) ʾamar YHWH
b ʾanūš = šibr-i = k
c nïḥlā makkat-i = k
13a ʾēn dān dīn-i = k = mazōr
b rȧpū*ʾōt tȧʿalā ʾēn l-a = k
14a kul[l] m˙ʾah[h]ïb-ay = k šȧkiḥū = k
b ʾōt-a = k lō(ʾ) yidrušū
c makkat ʾōyib hikkītī = k mūsar ʾakzarī ʿal rub[b] ʿȧwō*n-i = k
d ʿaṣïmū ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ay = k
15a mah tizʿaq ʿal šibr-i = k
b ʾanūš makʾō*b-i = k
c ʿal rub[b] ʿȧwō*n-i = k
d ʿaṣïmū ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ay = k
c ʿaśītī ʾil⁺ǟ l-a = k
16a la-kin kul[l] ʾō*kïl-ay = k yi[ʾ]ʾakilū
b = kul[l] ṣar[r]-ay = k kull-a = m = [h]a = šȧby yilikū
c = hayū šō*ʾïs-ay = k = mȧšissā
d = kul[l] bō*zïz-ay = k ʾittin la = baz[z]
17a ʾaʿlǟ ʾȧrū*kā l-a = k
b = mim = makkōt-ay = k ʾirpaʾ-i = k
bJ nȧʾū*m YHWH
c niddaḥā qarȧʾū l-a = k
d ṢYWN hī(ʾ)
e dō*riš ʾēn l-a = h
18a kō(h) ʾamar YHWH
b hin[nï] = šāb š˙būt ʾuhu̇lē YʿQWB
c = miškȧnō*t-a(y) = w ʾ˙raḥ[ḥ]im
d = nibnȧtā ʿīr ʿal till-a = h
e = ʾarmōn ʿal mišpaṭ = ō yišib
19a = yaṣā(ʾ) mi[n] = him tōdā = qōl m˙śaḥ[ḥ]ïqīm
b = hirbī*tī = m
c = lō(ʾ) yimʿaṭū
d = hikbadtī = m
e = lō(ʾ) yiṣʿarū
20a = hayū ban-a(y) = w = qadm
b = ʿïdat = ō = pan-ay = [y] tikkōn
c = paqadtī ʿal kul[l] lō*ḥïṣ-a(y) = w
21a = hayā ʾaddīr = ō mim-min = [h]u(w)
b = mō*šïl = ō miq = qȧrb = ō yiṣē(ʾ)
c = hiqrabtī = w
d = niggaš ʾil-ay = [y]
e hū(ʾ)
eR ʿarab ʾat libb = ō
eRI la = gašt ʾil-ay = [y]
eJ nȧʾū*m YHWH
22a = hayītim l = ī = ʿam[m]
b = ʾanō*kī ʾihyǟ la = kim = ʾïlō*hīm
23a hinni(h) saʿȧrat YHWH ḥimā yaṣȧʾā
b saʿr mitgōrir
c ʿal rō(ʾ)š rȧšaʿīm yaḥūl
24a lō(ʾ) yašūb ḥȧrōn ʾa[p]p YHWH
aI1 ʿad ʿśō*t = ō
aI2 = ʿad hȧqīm = ō mȧzimmōt libb = ō
b = ʾaḥrīt ha = yamīm titbōnïnū b-a = h
[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]