[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 42

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïrʾ YʿQB
b yiš šabr = MṢR-aym
c wa = yō(ʾ)mir YʿQB = ban-a(y) = w
d la-m⁺ah titraʾ[ʾ]ū
2a wa = yō(ʾ)mir
b hinni(h) šamaʿtī
c yiš šabr = MṢR-aym
d rïdū šamm-a-h
e = šibrū la = miš = šam[m]
f = niḥyǟ
g = lō(ʾ) namūt
3a wa = yirïdū ʾȧḥē YWSP ʿȧśarā
aI = šbur bar[r] mim = MṢR-aym
4a = ʾat BNYMYN ʾȧḥī YWSP lō(ʾ) šalaḥ YʿQB ʾit[t] ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b ʾamar
c pan yiqraʾ-an = [h]u(w) ʾasōn
5a wa = yabō*ʾū bȧnē YŚRʾL
aI = šbur = tōk ha = bāʾīm
b hayā ha = raʿab = ʾarṣ KNʿN
6aP = YWSP
a hū(ʾ) ha = šallīṭ ʿal ha = ʾarṣ
b hū(ʾ) ha = mašbīr = kul[l] ʿam[m] ha = ʾarṣ
c wa = yabō*ʾū ʾȧḥē YWSP
d wa = yištaḥwū l = ō ʾappaym ʾarṣ-a-h
7a wa = yïrʾ YWSP ʾat ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b wa = yakkī*r-i = m
c wa = yitnakkir ʾïl-ē = him
d wa = y˙dabbir ʾitt-a = m qašōt
e wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
f mi[n] = ʾayn bā(ʾ)tim
g wa = yō(ʾ)mïrū
h mi[n] = ʾarṣ KNʿN
hI = šbur ʾukl
8a wa = yakkir YWSP ʾat ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b = him lō(ʾ) hikkī*rū* = hu(w)
9a wa = yizkur YWSP ʾȧt ha = ḥ˙lō*mōt
aR ʾȧšr ḥalam la = him
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
c m˙raggïlīm ʾattim
dI = rʾōt ʾat ʿirwat ha = ʾarṣ
d bā(ʾ)tim
10a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
b lō(ʾ)
bV ʾȧdō*n = ī
c = ʿȧbadē = ka bāʾū
cI = šbur ʾukl
11aP kull-a =
a bȧnē ʾīš ʾȧḥ⁺ad naḥnū
b kē*nīm ʾȧnaḥnū
c lō(ʾ) hayū ʿȧbadē = ka m˙raggïlīm
12a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
b lō(ʾ)
c
cI ʿirwat ha = ʾarṣ
c bā(ʾ)tim
cI = rʾōt
13a wa = yō(ʾ)mïrū
bP šïnēm ʿaśar ʿȧbadē = ka
b ʾaḥ⁺īm ʾȧnaḥnū bȧnē ʾīš ʾȧḥ⁺ad = ʾarṣ KNʿN
c = hinni(h) ha = qaṭun ʾit[t] ʾabī = ha = yōm
dP = ha = ʾȧḥ⁺ad
d ʾēn-an = [h]u(w)
14a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YWSP
b hū(ʾ)
c ʾȧšr dibbartī ʾïl-ē* = kim
cI = (ʾ)mur
d m˙raggïlīm ʾattim
15a = zō(ʾ)t tibbaḥinū
b ḥē PRʿH
c ʾim tiṣïʾū miz =
d ʾim
dI = bō(ʾ) ʾȧḥī = kim ha = qaṭun hinn-a-h
16a šilḥū mik = kim ʾȧḥ⁺ad
b = yiqqaḥ ʾat ʾȧḥī = kim
c = ʾattim hi[ʾ]ʾasïrū
d = yibbaḥïnū dȧbȧrē = kim
e ha = ʾȧmi[t]t ʾitt = kim
f = ʾim lō(ʾ)
g ḥē PRʿH
h m˙raggïlīm ʾattim
17x wa = yiʾsup ʾō*t-a = m ʾil mišmar šȧlušt yamīm
18a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YWSP = [h]a = yōm ha = šȧlīšī
b zō(ʾ)t ʿśū
c = ḥyū
d ʾat ha = ʾïlō*hīm ʾȧnī yarē(ʾ)
19a ʾim kē*nīm ʾattim
b ʾȧḥī = kim ʾȧḥ⁺ad yi[ʾ]ʾasir = bēt mišmar = kim
cV = ʾattim
c lïkū
d habīʾū šabr raʿȧbōn bāt⁺ē = kim
20a = ʾat ʾȧḥī = kim ha = qaṭun tabīʾū ʾil-ay = [y]
b = yi[ʾ]ʾamïnū dȧbȧrē = kim
c = lō(ʾ) tamūtū
d wa = yïʿśū kin
21a wa = yō(ʾ)mïrū ʾīš ʾil ʾaḥī = w
bJ ʾȧbal
b ʾȧšimīm ʾȧnaḥnū ʿal ʾaḥī =
c ʾȧšr raʾīnū ṣar[r]at napš = ō
cI = hitḥan[nï]n = ō ʾil-ē =
d = lō(ʾ) šamaʿnū
e ʿal kin bāʾā ʾil-ē = ha = ṣar[r]ā ha = zō(ʾ)t
22a wa = yïʿn RʾWBN ʾō*t-a = m
aI = (ʾ)mur
b = lō(wʾ) ʾamartī ʾïl-ē = kim
bI = (ʾ)mur
c ʾal tiḥṭȧʾū = [h]a = yald
d = lō(ʾ) šȧmaʿtim
eP = gam dam = ō
e hinni(h) nidraš
23a = him lō(ʾ) yadȧʿū
b šō*miʿ YWSP
c ha = milīṣ bēnō*t-a = m
24a wa = yissub[b] mi[n] = ʿȧl-ē = him
b wa = yibk
c wa = yašub ʾïl-ē* = him
d wa = y˙dabbir ʾïl-ē* = him
e wa = yiqqaḥ mi[n] = ʾitt-a = m ʾat ŠMʿWN
f wa = yiʾsur ʾō*t = ō = ʿēnē = him
25a wa = y˙ṣaw[w] YWSP
b wa = y˙mal[lï]ʾū ʾat kïlē = him bar[r]
bI1 = = hašīb kasȧpē = him ʾīš ʾil śaqq = ō
bI2 = la = ti[t]t la = him ṣē*dā = [h]a = dark
c wa = yïʿś la = him kin
26a wa = yiś[śȧ]ʾū ʾat šȧbr-a = m ʿal ḥïmō*rē = him
b wa = yilïkū miš = šam[m]
27a wa = yiptaḥ ha = ʾȧḥ⁺ad ʾat śaqq = ō
aI la = ti[t]t mispō(ʾ) = ḥïmō*r = ō = [h]a = malōn
b wa = yïrʾ ʾat kasp = ō
c = hinni(h) hū(ʾ) = ʾamtaḥt = ō
28a wa = yō(ʾ)mir ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b hūšab kasp = ī
c = gam hinni(h) = ʾamtaḥt = ī
d wa = yiṣē(ʾ) libb-a = m
e wa = yiḥrȧdū
eI ʾīš ʾil ʾaḥī = w = (ʾ)mur
f mah zō(ʾ)t ʿaśā ʾïlō*hīm la =
29a wa = yabō*ʾū ʾil YʿQB ʾȧbī = him ʾarṣ-a-h KNʿN
b wa = yaggīdū l = ō ʾȧt kul[l] ha = qō*rō*t ʾō*t-a = m
bI = (ʾ)mur
30a dibbir ha = ʾīš ʾȧdō*nē ha = ʾarṣ ʾitt-a = qašōt
b wa = yittin ʾō*t-a = = m˙raggïlīm ʾat ha = ʾarṣ
31a wa = nō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b kē*nīm ʾȧnaḥnū
c lō(ʾ) hayīnū m˙raggïlīm
32a šïnēm ʿaśar ʾȧnaḥnū ʾaḥ⁺īm bȧnē ʾabī =
bP ha = ʾȧḥ⁺ad
b ʾēn-an = [h]u(w)
c = ha = qaṭun ha = yōm ʾit[t] ʾabī = = ʾarṣ KNʿN
33a wa = yō(ʾ)mir ʾil-ē = ha = ʾīš ʾȧdō*nē ha = ʾarṣ
b = zō(ʾ)t ʾidïʿ
c kē*nīm ʾattim
d ʾȧḥī = kim ha = ʾȧḥ⁺ad han⁺īḥū ʾitt = ī
e = ʾat raʿȧbōn bāt⁺ē = kim qȧḥū
f wa = likū
34a = habīʾū ʾat ʾȧḥī = kim ha = qaṭun ʾil-ay = [y]
b = ʾidïʿ-a(h)
c lō(ʾ) m˙raggïlīm ʾattim
d kē*nīm ʾattim
e ʾat ʾȧḥī = kim ʾittin la = kim
f = ʾat ha = ʾarṣ tisḥarū
35a wa = yïhy
b him mïrīqīm śaqqē = him
c = hinni(h) ʾīš ṣïrōr kasp = ō = śaqq = ō
d wa = yirʾū ʾat ṣïrō*rōt kasȧpē = him him⁺a(h) = ʾȧbī = him
e wa = yīraʾū
36a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him YʿQB ʾȧbī = him
b ʾō*t = ī šikkaltim
cP YWSP
c ʾēn-an = [h]u(w)
dP = ŠMʿWN
d ʾēn-an = [h]u(w)
e = ʾat BNYMN tiqqaḥū
f ʿal-ay = [y] hayū kull = ana(h)
37a wa = yō(ʾ)mir RʾWBN ʾil ʾabī = w
aI = (ʾ)mur
b ʾat šïnē ban-ay = [y] tamīt
c ʾim lō(ʾ) ʾȧbīʾ-an = [h]u(w) ʾil-ē = ka
d tïn-a(h) ʾō*t = ō ʿal yad = ī
e = ʾȧnī ʾȧšīb-an = [h]u(w) ʾil-ē = ka
38a wa = yō(ʾ)mir
b lō(ʾ) yirid bïn = ī ʿimm-a = kim
c ʾaḥī = w mē*t
d = hū(ʾ) = badd = ō nišʾar
e = qȧraʾ-a = hu(w) ʾasōn = [h]a = dark
eR ʾȧšr tilïkū b-a = h
f = hōradtim ʾat śēbat = ī = yagōn š˙ʾōl-a-h
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]