[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 29

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiśśā(ʾ) YʿQB ragl-a(y) = w
b wa = yilik ʾarṣ-a-h bȧnē qadm
2a wa = yïrʾ
b = hinni(h) b(ʾ)ēr = [h]a = śadǟ
c = hinni(h) šam[m] šȧlō*šā ʿidȧrē ṣō(ʾ)n rō*bïṣīm ʿal-ē = ha
d min ha = b(ʾ)ēr ha = hī(wʾ) yašqū ha = ʿïdarīm
e = [h]a = ʾabn gȧdulā ʿal ha = b(ʾ)ēr
3a = niʾsȧpū šamm-a-h kul[l] ha = ʿïdarīm
b = galȧlū ʾat ha = ʾabn mi[n] = ʿal ha = b(ʾ)ēr
c = hišqū ʾat ha = ṣō(ʾ)n
d = hišībū ʾat ha = ʾabn ʿal ha = b(ʾ)ēr = mȧqō*m-a = h
4a wa = yō(ʾ)mir la = him YʿQB
bV ʾaḥ⁺-ay = [y]
b mi[n] = ʾayn ʾattim
c wa = yō(ʾ)mïrū
d mi[n] = ḤRN ʾȧnaḥnū
5a wa = yō(ʾ)mir la = him
b ha = yȧdaʿtim ʾat LBN bin NḤWR
c wa = yō(ʾ)mïrū
d yadaʿnū
6a wa = yō(ʾ)mir la = him
b = šalōm l = ō
c wa = yō(ʾ)mïrū
d šalōm
e = hinni(h) RḤL bitt = ō bāʾā ʿim[m] ha = ṣō(ʾ)n
7a wa = yō(ʾ)mir
b hin[n] ʿōd ha = yōm gadu(w)l
c lō(ʾ) ʿi[t]t hi[ʾ]ʾasip ha = miqnǟ
d hašqū ha = ṣō(ʾ)n
e = lïkū
f rʿū
8a wa = yō(ʾ)mïrū
b lō(ʾ) nūkal
c ʿad ʾȧšr yi[ʾ]ʾasïpū kul[l] ha = ʿïdarīm
d = galȧlū ʾat ha = ʾabn mi[n] = ʿal ha = b(ʾ)ēr
e = hišqīnū ha = ṣō(ʾ)n
9a ʿōd-an = [h]u(w) m˙dabbir ʿimm-a = m
b = RḤL bāʾā ʿim[m] ha = ṣō(ʾ)n
bR ʾȧšr = ʾabī = ha
c rō*ʿā hī(wʾ)
10a wa = yïhy
b = ʾȧšr raʾā YʿQB ʾat RḤL bï[t]t LBN ʾȧḥī ʾimm = ō = ʾat ṣō(ʾ)n LBN ʾȧḥī ʾimm = ō
c wa = yiggaš YʿQB
d wa = yagil[l] ʾat ha = ʾabn mi[n] = ʿal ha = b(ʾ)ēr
e wa = yašq ʾat ṣō(ʾ)n LBN ʾȧḥī ʾimm = ō
11a wa = yiššaq YʿQB = RḤL
b wa = yiśśā(ʾ) ʾat qō*l = ō
c wa = yibk
12a wa = yaggid YʿQB = RḤL
b ʾȧḥī ʾabī = ha hū(ʾ)
c = bin RBQH hū(ʾ)
d wa = taruṣ
e wa = taggid = ʾabī = ha
13a wa = yïhy
aI = šmuʿ LBN ʾat šimʿ YʿQB bin ʾȧḥō*t = ō
b wa = yaruṣ = qrā(ʾ)t = ō
c wa = y˙ḥabbiq l = ō
d wa = y˙naššiq l = ō
e wa = yȧbīʾ-i = hu(w) ʾil bēt = ō
f wa = y˙sappir = LBN ʾȧt kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
14a wa = yō(ʾ)mir l = ō LBN
b ʾak ʿaṣm = ī = bȧśar = ī ʾattā
c wa = yišib ʿimm = ō ḥudš yamīm
15a wa = yō(ʾ)mir LBN = YʿQB
b = ʾaḥī = [y] ʾattā
c = ʿȧbadta = ḥinn-am
d haggīd-a(h) l = ī
e mah maśkurt-i = ka
16a = = LBN šïttē banōt
b šim ha = gȧdulā LʾH
c = šim ha = qȧṭan⁺ā RḤL
17a = ʿēnē LʾH rakkōt
b = RḤL hayȧtā yȧpat tuʾr = yȧpat marʾǟ
18a wa = yiʾhab YʿQB ʾat RḤL
b wa = yō(ʾ)mir
c ʾiʿbud = ka šabʿ šanīm = RḤL bitt = ka ha = qȧṭan⁺ā
19a wa = yō(ʾ)mir LBN
b ṭōb
bI1 titt = ī ʾō*t-a = h l-a = k
bI2 mit = titt = ī ʾō*t-a = h = ʾīš ʾaḥ⁺ir
c šïb-a(h) ʿimmad = ī
20a wa = yïʿbud YʿQB = RḤL šabʿ šanīm
b wa = yihyū = ʿēn-a(y) = w = yamīm ʾȧḥadīm
bI = ʾahbat = ō ʾō*t-a = h
21a wa = yō(ʾ)mir YʿQB ʾil LBN
b hab-a(h) ʾat ʾišt = ī
c malïʾū yam-ay = [y]
d = ʾabōʾ-a(h) ʾil-ē = ha
22a wa = yiʾsup LBN ʾat kul[l] ʾanȧšē ha = maqōm
b wa = yïʿś mištǟ
23a wa = yïhy = [h]a = ʿarb
b wa = yiqqaḥ ʾat LʾH bitt = ō
c wa = yabē*(ʾ) ʾō*t-a = h ʾil-a(y) = w
d wa = yabō*(ʾ) ʾil-ē = ha
24x wa = yittin LBN l-a = h ʾat ZLPH šipḥat = ō = LʾH bitt = ō šipḥā
25a wa = yïhy = [h]a = buqr
b = hinni(h) hī(wʾ) LʾH
c wa = yō(ʾ)mir ʾil LBN
d mah zō(ʾ)t ʿaśīta l = ī
e = lō(ʾ) = RḤL ʿabadtī ʿimm-a = k
f = la-m⁺ah rimmīta =
26a wa = yō(ʾ)mir LBN
b lō(ʾ) yi[ʿ]ʿaśǟ kin = mȧqōm-i =
bI la = ti[t]t ha = ṣȧʿīrā = pȧnē ha = bȧkīrā
27a mallē(ʾ) šȧbū*ʿ zō(ʾ)t
b = nittȧnā = ka gam ʾat zō(ʾ)t = [h]a = ʿïbō*dā
bR ʾȧšr tïʿbud ʿimmad = ī ʿōd šabʿ šanīm ʾȧḥirōt
28a wa = yïʿś YʿQB kin
b wa = y˙mallē(ʾ) šȧbū*ʿ zō(ʾ)t
c wa = yittin l = ō ʾat RḤL bitt = ō l = ō = ʾiššā
29x wa = yittin LBN = RḤL bitt = ō ʾat BLHH šipḥat = ō l-a = h = šipḥā
30a wa = yabō*(ʾ) gam ʾil RḤL
b wa = yiʾhab gam ʾat RḤL mil = LʾH
c wa = yïʿbud ʿimm = ō ʿōd šabʿ šanīm ʾȧḥirōt
31a wa = yïrʾ YHWH
b śȧnūʾā LʾH
c wa = yiptaḥ ʾat raḥm-a = h
d = RḤL ʿȧqarā
32a wa = tïhr LʾH
b wa = tilid bin
c wa = tiqrā(ʾ) šïm = ō RʾWBN
d ʾamȧrā
e raʾā YHWH = ʿuny = ī
f ʿïtt-a(h) yiʾhab-a = ʾīš = ī
33a wa = tïhr ʿōd
b wa = tilid bin
c wa = tō(ʾ)mir
d šamaʿ YHWH
e śȧnūʾā ʾanō*kī
f wa = yittin l = ī gam ʾat
g wa = tiqrā(ʾ) šïm = ō ŠMʿWN
34a wa = tïhr ʿōd
b wa = tilid bin
c wa = tō(ʾ)mir
d ʿïtt-a(h) ha = paʿm yillawǟ ʾīš = ī ʾil-ay = [y]
e yaladtī l = ō šȧlō*šā banīm
f ʿal kin qarā(ʾ) šïm = ō LWY
35a wa = tïhr ʿōd
b wa = tilid bin
c wa = tō(ʾ)mir
d ha = paʿm ʾōdǟ ʾat YHWH
e ʿal kin qarȧʾā šïm = ō YHWDH
f wa = tïʿmud
fI mil = lïdt
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]