[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 18

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yi[r]rā(ʾ) ʾil-a(y) = w YHWH = ʾē*lō*nē MMRʾ
b = hū(ʾ) yō*šib patḥ ha = ʾuhl
bI = ḥum[m] ha = yōm
2a wa = yiśśā(ʾ) ʿēn-a(y) = w
b wa = yïrʾ
c = hinni(h) šȧlō*šā ʾȧnašīm niṣṣabīm ʿal-a(y) = w
d wa = yïrʾ
e wa = yaruṣ = qrā(ʾ)t-a = m mip = patḥ ha = ʾuhl
f wa = yištaḥw ʾarṣ-a-h
3a wa = yō(ʾ)mïr
bV ʾȧdō*n-ay = [y]
b ʾim nā(ʾ) maṣā(ʾ)tī ḥin[n] = ʿēnē = ka
c ʾal nā(ʾ) tïʿbur mi[n] = ʿal ʿabd-i = ka
4a yuqqaḥ nā(ʾ) mʿaṭ maym
b = raḥṣū ragȧlē = kim
c = hiššaʿïnū taḥt ha = ʿiṣ
5a = ʾiq[qȧ]ḥ-a(h) pït[t] laḥm
b = saʿdū libb = kim
c ʾaḥ⁺ar tïʿburū
d ʿal kin ʿȧbartim ʿal ʿabd = kim
e wa = yō(ʾ)mïrū
f kin tïʿśǟ
g = ʾȧšr dibbarta
6a wa = y˙mah[h]ir ʾBRHM ha = ʾuhl-a-h ʾil ŚRH
b wa = yō(ʾ)mir
c mah[h]ïrī
d šȧlō*š s(ʾ)īm qamḥ sult lūšī
e = ʿśī ʿū*gōt
7a = ʾil ha = baqar rāṣ ʾBRHM
b wa = yiqqaḥ bin baqar rak[k] wa = ṭōb
c wa = yittin ʾil ha = naʿr
d wa = y˙mah[h]ir
dI = ʿśōt ʾō*t = ō
8a wa = yiqqaḥ ḥimʾā = ḥalab = bin ha = baqar
aR ʾȧšr ʿaśā
b wa = yittin = pȧnē = him
c = hū(ʾ) ʿō*mid ʿȧl-ē = him taḥt ha = ʿiṣ
d wa = yō(ʾ)kilū
9a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w
b ʾayyē(h) ŚRH ʾišt-i = ka
c wa = yō(ʾ)mir
d hinni(h) = [h]a = ʾuhl
10a wa = yō(ʾ)mir
b šōb ʾašūb ʾil-ē = ka ka = ʿi[t]t ḥayyā
c = hinni(h) bin = ŚRH ʾišt-i = ka
d = ŚRH šō*mïʿt patḥ ha = ʾuhl
e = hū(ʾ) ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
11a = ʾBRHM = ŚRH zȧqinīm
b bāʾīm = [h]a = yamīm
c ḥadal
cI = hyōt = ŚRH ʾurḥ = [h]a = našīm
12a wa = tiṣḥaq ŚRH = qȧrb-a = h
aI = (ʾ)mur
bI ʾaḥ⁺ȧrē blō*t = ī
b hayȧtā l = ī ʿidnā
c = ʾȧdō*n = ī zaqin
13a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil ʾBRHM
b la-m⁺ah ṣaḥȧqā ŚRH
bI = (ʾ)mur
c = ʾap ʾumn-am ʾilid
d = ʾȧnī zaqantī
14a = yippalē(ʾ) mi[n] = YHWH dabar
b = [h]a = mōʿid ʾašūb ʾil-ē = ka ka = ʿi[t]t ḥayyā
c = = ŚRH bin
15a wa = t˙kaḥ[ḥ]iš ŚRH
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) ṣaḥaqtī
c yariʾā
d wa = yō(ʾ)mir
e lō(ʾ)
f ṣaḥaqt
16a wa = yaqū*mū miš = šam[m] ha = ʾȧnašīm
b wa = yašqī*pū ʿal pȧnē SDM
c = ʾBRHM hō*lik ʿimm-a = m
cI = šallïḥ-a = m
17a = YHWH ʾamar
b ha = m˙kassǟ ʾȧnī mi[n] = ʾBRHM
c ʾȧšr ʾȧnī ʿō*śǟ
18a = ʾBRHM hayō yihyǟ = gōy gadu(w)l = ʿaṣūm
b = nibrȧkū b = ō kul[l] gōyē ha = ʾarṣ
19a yȧdaʿtī = w
b = maʿn ʾȧšr y˙ṣawwǟ ʾat ban-a(y) = w = ʾat bēt = ō ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
c = šamȧrū dark YHWH
cI1 = ʿśōt ṣȧdaqā = mišpaṭ
cI2 = maʿn habī(ʾ) YHWH ʿal ʾBRHM
d ʾȧt ʾȧšr dibbir ʿal-a(y) = w
20a wa = yō(ʾ)mir YHWH
b zaʿȧqat SDM = ʿMRH rabbā
c = ḥaṭṭā(ʾ)t-a = m kabïdā m(ʾ)ōd
21a ʾirïd-a(h) nā(ʾ)
b = ʾirʾǟ
c ha = = ṣaʿȧqat-a = h
cR ha = bāʾā ʾil-ay = [y]
c ʿaśū kalā
d = ʾim lō(ʾ)
e ʾidïʿ-a(h)
22a wa = yipnū miš = šam[m] ha = ʾȧnašīm
b wa = yilïkū SDM-a-h
cP = ʾBRHM
c ʿōd-an = [h]u(w) ʿō*mid = pȧnē YHWH
23a wa = yiggaš ʾBRHM
b wa = yō(ʾ)mïr
c ha = ʾap tispǟ ṣaddīq ʿim[m] rašaʿ
24a ʾūlay yiš ḥȧmiš⁺īm ṣaddīqī*m = tōk ha = ʿīr
b ha = ʾap tispǟ
c = lō(ʾ) tiśśā(ʾ) = [h]a = maqōm = maʿn ḥȧmiš⁺īm ha = ṣaddīqī*m
cR ʾȧšr = qȧrb-a = h
25a ḥalī*l-a(h) = ka
aI mi[n] = ʿśō*t = [h]a = dabar ha =
aII = hamīt ṣaddīq ʿim[m] rašaʿ
b = hayā = [h]a = ṣaddīq = [h]a = rašaʿ
c ḥalī*l-a(h) l-a = k
d = šō*piṭ kul[l] ha = ʾarṣ lō(ʾ) yïʿśǟ mišpaṭ
26a wa = yō(ʾ)mir YHWH
b ʾim ʾimṣā(ʾ) = SDM ḥȧmiš⁺īm ṣaddīqī*m = tōk ha = ʿīr
c = naśā(ʾ)tī = kul[l] ha = maqōm = ʿȧbūr-a = m
27a wa = yïʿn ʾBRHM
b wa = yō(ʾ)mïr
c hinni(h) nā(ʾ) hōʾaltī
cI = dabbir ʾil ʾȧdō*n-ay = [y]
d = ʾanō*kī ʿapar = ʾipr
28a ʾūlay yïḥsȧrū-n ḥȧmiš⁺īm ha = ṣaddīqī*m ḥȧmiš⁺ā
b = tašḥīt = [h]a = ḥȧmiš⁺ā ʾat kul[l] ha = ʿīr
c wa = yō(ʾ)mir
d lō(ʾ) ʾašḥīt
e ʾim ʾimṣā(ʾ) šam[m] ʾarbaʿīm = ḥȧmiš⁺ā
29a wa = yō*sip ʿōd
aI = dabbir ʾil-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïr
c ʾūlay yimmaṣïʾū-n šam[m] ʾarbaʿīm
d wa = yō(ʾ)mir
e lō(ʾ) ʾiʿśǟ = ʿȧbūr ha = ʾarbaʿīm
30a wa = yō(ʾ)mir
b ʾal nā(ʾ) yiḥr = ʾȧdō*n-ay = [y]
c = ʾ˙dabbir-a(h)
d ʾūlay yimmaṣïʾū-n šam[m] šȧlō*šīm
e wa = yō(ʾ)mir
f lō(ʾ) ʾiʿśǟ
g ʾim ʾimṣā(ʾ) šam[m] šȧlō*šīm
31a wa = yō(ʾ)mir
b hinni(h) nā(ʾ) hōʾaltī
bI = dabbir ʾil ʾȧdō*n-ay = [y]
c ʾūlay yimmaṣïʾū-n šam[m] ʿȧśrīm
d wa = yō(ʾ)mir
e lō(ʾ) ʾašḥīt = ʿȧbūr ha = ʿȧśrīm
32a wa = yō(ʾ)mir
b ʾal nā(ʾ) yiḥr = ʾȧdō*n-ay = [y]
c = ʾ˙dabbïr-a(h) ʾak ha = paʿm
d ʾūlay yimmaṣïʾū-n šam[m] ʿȧśarā
e wa = yō(ʾ)mir
f lō(ʾ) ʾašḥīt = ʿȧbūr ha = ʿȧśarā
33a wa = yilik YHWH
b = ʾȧšr killā
bI = dabbir ʾil ʾBRHM
c = ʾBRHM šāb = mȧqō*m = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]