[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 15

[ Textanmerkungen ]

1a ʾaḥ⁺ar ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ hayā dȧbar YHWH ʾil ʾBRM = [h]a = maḥzǟ
aI = (ʾ)mur
b ʾal tīrā(ʾ)
bV ʾBRM
c ʾanō*kī magin[n] l-a = k
d śȧkar = ka harbē(h) m(ʾ)ōd
2a wa = yō(ʾ)mir ʾBRM
bV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b mah tittin l = ī
c = ʾanō*kī hōlik ʿȧrīrī
d = bin mašq bēt = ī
e hū(ʾ) DMŚQ
d ʾLYʿZR
3a wa = yō(ʾ)mir ʾBRM
b hin[n] l = ī lō(ʾ) natatta(h) zarʿ
c = hinni(h) bin bēt = ī yōriš ʾō*t = ī
4a = hinni(h) dȧbar YHWH ʾil-a(y) = w
aI = (ʾ)mur
b lō(ʾ) yīraš = ka
c ʾim
cPd ʾȧšr yiṣē(ʾ) mim = miʿē = ka
d hū(ʾ) yīraš-i = ka
5a wa = yōṣē(ʾ) ʾō*t = ō ha = ḥūṣ-a-h
b wa = yō(ʾ)mir
c habbiṭ nā(ʾ) ha = šamaym-a-h
d = spur ha = kōkabīm
e ʾim tūkal
eI = spur ʾō*t-a = m
f wa = yō(ʾ)mir l = ō
g kō(h) yihyǟ zarʿ-i = ka
6a = hiʾmī*n = YHWH
b wa = yïḥšu̇b-i = ha l = ō ṣȧdaqā
7a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b ʾȧnī YHWH
bR ʾȧšr hōṣē(ʾ)tī = ka mi[n] = ʾWR KŚD-īm
bRI la = ti[t]t = ka ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t
bRII = rȧšt-a = h
8a wa = yō(ʾ)mïr
bV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b ba-m⁺ah ʾidïʿ
c ʾīraš-an = [h]a(h)
9a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
b qȧḥ-a(h) l = ī ʿiglā m˙šullašt = ʿi[z]z m˙šullašt = ʾayl m˙šullaš = tur = gōzal
10a wa = yiqqaḥ l = ō ʾat kul[l] ʾil⁺ǟ
b wa = y˙battir ʾō*t-a = m = [h]a = tawk
c wa = yittin ʾīš bȧtr = ō = qrā(ʾ)t riʿ-i = hu(w)
d = ʾat ha = ṣippur lō(ʾ) batar
11a wa = yirid ha = ʿayṭ ʿal ha = pȧgarīm
b wa = yaššib ʾō*t-a = m ʾBRM
12a wa = yïhy
b ha = šamš
bI la = bō(ʾ)
c = tardimā napȧlā ʿal ʾBRM
d = hinni(h) ʾēmā ḥȧšikā gȧdulā nō*pïlt ʿal-a(y) = w
13a wa = yō(ʾ)mir = ʾBRM
b yadō*ʿ tidïʿ
c gē*r yihyǟ zarʿ = ka = ʾarṣ
cR lō(ʾ) la = him
d = ʿȧbadū = m
e = ʿinnū ʾō*t-a = m ʾarbaʿ miʾōt šanā
14a = gam ʾat ha = gōy
aR ʾȧšr yïʿbudū
a dān ʾanō*kī
b = ʾaḥ⁺ȧrē kin yiṣïʾū = ru̇kū*š gadu(w)l
15a = ʾattā tabō(ʾ) ʾil ʾȧbō*t-ē = ka = šalōm
b tiqqabir = śēbā ṭōbā
16a = dōr rȧbīʿī yašūbū hinn-a-h
b lō(ʾ) šalim ʿȧwō*n ha = ʾMR-ī ʿad hinn-a-h
17a wa = yïhy
b ha = šamš bāʾā
c = ʿȧlaṭā hayā
d = hinni(h) tannūr ʿašan = lappīd ʾiš
dR ʾȧšr ʿabar bēn ha = g˙zarīm ha = ʾil⁺ǟ
18a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) karat YHWH ʾit[t] ʾBRM b˙rīt
aI = (ʾ)mur
b = zarʿ = ka natattī ʾat ha = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t min = nȧhar MṢR-aym ʿad ha = nahar ha = gadul nȧhar PRT
19v ʾat ha = QYN-ī = ʾat ha = QNZ-ī = ʾȧt ha = QDMN-ī
20v = ʾat ha = ḤT-ī = ʾat ha = PRZ-ī = ʾat ha = RPʾ-īm
21v = ʾat ha = ʾMR-ī = ʾat ha = KNʿN-ī = ʾat ha = GRGŠ-ī = ʾat ha = YBWS-ī
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]