[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 13

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿl ʾBRM mim = MṢR-aym hū(ʾ) = ʾišt = ō = kul[l]
aR ʾȧšr l = ō
b = LWṬ ʿimm = ō
a ha = nagb-a-h
2x = ʾBRM kabid m(ʾ)ōd = [h]a = miqnǟ = [h]a = kasp = = [h]a = zahab
3a wa = yilik = massaʿ-a(y) = w min = nagb = ʿad BYT ʾL ʿad ha = maqōm
aR ʾȧšr hayā šam[m] ʾuhl = ō(h) = [h]a = tȧḥillā bēn BYT ʾL = bēn ha = ʿY
4v ʾil mȧqōm ha = mizbiḥ
vR ʾȧšr ʿaśā šam[m] = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
a wa = yiqrā(ʾ) šam[m] ʾBRM = šim YHWH
5x = gam = LWṬ ha = hō*lik ʾit[t] ʾBRM hayā ṣō(ʾ)n = baqar = ʾuhalīm
6a = lō(ʾ) naśā(ʾ) ʾō*t-a = m ha = ʾarṣ
aI la = šïbt yaḥd-aw
b hayā ru̇kūš-a = m rab[b]
c = lō(ʾ) yaku̇lū
cI la = šïbt yaḥd-aw
7a wa = yïhy rīb bēn rō*ʿē miqnē(h) ʾBRM = bēn rō*ʿē miqnē(h) LWṬ
b = ha = KNʿN-ī = ha = PRZ-ī ʾaz yō*šib = [h]a = ʾarṣ
8a wa = yō(ʾ)mir ʾBRM ʾil LWṬ
b ʾal nā(ʾ) tïhy mȧrībā bēn = ī = bēnē = ka = bēn rō*ʿ-ay = [y] = bēn rō*ʿē = ka
c ʾȧnašīm ʾaḥ⁺īm ʾȧnaḥnū
9a = lō(ʾ) kul[l] ha = ʾarṣ = panē = ka
b hipparid nā(ʾ) mi[n] = ʿal-ay = [y]
c ʾim ha = śïmō(ʾ)*l
d = ʾēmī*n-a(h)
e = ʾim ha = yamīn
f = ʾaśm˙ʾīl-a(h)
10a wa = yiśśā(ʾ) LWṬ ʾat ʿēn-a(y) = w
b wa = yïrʾ ʾat kul[l] kikkar ha = YRDN
c kull-a = h mašqǟ
cI = pȧnē šaḥ[ḥ]it YHWH ʾat SDM = ʾat ʿMRH
c = gan[n] YHWH = ʾarṣ MṢR-aym bō*ʾ = ka(h) ṢʿR
11a wa = yibḥar l = ō LWṬ ʾȧt kul[l] kikkar ha = YRDN
b wa = yissaʿ LWṬ miq = qadm
c wa = yipparïdū ʾīš mi[n] = ʿal ʾaḥī = w
12a ʾBRM yašab = ʾarṣ KNʿN
b = LWṬ yašab = ʿārē ha = kikkar
c wa = yiʾhal ʿad SDM
13a = ʾanȧšē SDM raʿ[ʿ]īm
b = ḥaṭṭāʾīm = YHWH m(ʾ)ōd
14a = YHWH ʾamar ʾil ʾBRM
aI ʾaḥ⁺ȧrē hipparid LWṬ mi[n] = ʿimm = ō
b śā(ʾ) nā(ʾ) ʿēnē = ka
c = rʾē(h) min ha = maqōm
cR ʾȧšr ʾattā šam[m]
c ṣapō*n-a-h wa = nagb-a-h wa = qidm-a-h wa = yamm-a-h
15a
aP ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
aPR ʾȧšr ʾattā rō*ʾǟ
a = ka ʾittïn-an = [h]a(h) = = zarʿ = ka ʿad ʿōlam
16a = śamtī ʾat zarʿ = ka = ʿȧpar ha = ʾarṣ
b ʾȧšr ʾim yūkal ʾīš
bI = mnōt ʾat ʿȧpar ha = ʾarṣ
c gam zarʿ = ka yimmanǟ
17a qūm
b hithallik = [h]a = ʾarṣ = ʾurk-a = h = = ruḥb-a = h
c = ka ʾittïn-an = [h]a(h)
18a wa = yiʾhal ʾBRM
b wa = yabō*(ʾ)
c wa = yišib = ʾē*lō*nē MMRʾ
cR ʾȧšr = ḤBRWN
d wa = yibn šam[m] mizbiḥ = YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]