[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 18

[ Textanmerkungen ]

1a lō(ʾ) yihyǟ = [h]a = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m kul[l] šibṭ LWY ḥilq = nïḥlā ʿim[m] YŚRʾL
b ʾiš⁺ē YHWH = nïḥlat = ō yō(ʾ)kilū-n
2a = nïḥlā lō(ʾ) yihyǟ l = ō = qarb ʾȧḥ⁺-a(y) = w
bP YHWH
b hū(ʾ) nïḥlat = ō
c = ʾȧšr dibbir l = ō
3a = yihyǟ mišpaṭ ha = kō*hïnīm mi[n] = ʾit[t] ha = ʿam[m] mi[n] = ʾit[t] zō*bïḥē ha = zabḥ ʾim šōr ʾim śǟ
b = natan = [h]a = kō*hin ha = zïrō*ʿ = ha = lȧḥayaym = ha = qibā
4x rē(ʾ)šīt dȧgan = ka tīrō*š = ka = yiṣhar-i = ka = rē(ʾ)šīt giz[z] ṣō(ʾ)n = ka tittin l = ō
5a b = ō baḥar YHWH ʾïlō*hē = ka mik = kul[l] šïbaṭē = ka
aI = ʿmud
aII = šar[r]it = šim YHWH hū(ʾ) = ban-a(y) = w kul[l] ha = yamīm
6a = yabō*(ʾ) ha = LW-ī mi[n] = ʾaḥ⁺ad šȧʿarē = ka mik = kul[l] YŚRʾL
aR ʾȧšr hū(ʾ) gār šam[m]
b = bā(ʾ) = kul[l] ʾawwat napš = ō ʾil ha = maqōm
bR ʾȧšr yibḥar YHWH
7x = šir[r]it = šim YHWH ʾïlō*h-a(y) = w = kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = ʿō*mïdīm šam[m] = pȧnē YHWH
8x ḥilq = ḥilq yō(ʾ)kilū = bad[d] mimkar-a(y) = w ʿal ha = ʾabōt
9a ʾattā bā(ʾ) ʾil ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
b lō(ʾ) tilmad
bI = ʿśōt = tōʿïbō*t ha = gōyī*m ha = him
10x lō(ʾ) yimmaṣē(ʾ) = ka maʿbīr bïn = ō = bitt = ō = [h]a = ʾiš qō*sim qȧsamīm m˙ʿōnin = m˙naḥ[ḥ]iš = m˙kaššip
11v = ḥō*bir ḥabr = šō*ʾil ʾōb = yiddȧʿō*nī = dō*riš ʾil ha = mē*tīm
12a tōʿïbat YHWH kul[l] ʿō*śē(h) ʾil⁺ǟ
b = = gȧlal ha = tōʿibō*t ha = ʾil⁺ǟ YHWH ʾïlō*hē = ka mōrīš ʾōt-a = m mip = panē = ka
13x tamīm tihyǟ ʿim[m] YHWH ʾïlō*hē = ka
14a ha = gōyī*m ha = ʾil⁺ǟ
aR ʾȧšr ʾattā yōriš ʾōt-a = m
a ʾil m˙ʿō*nïnīm = ʾil qō*sïmīm yišmaʿū
bP = ʾattā
b lō(ʾ) kin natan = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
15a nabī(ʾ) miq = qȧrb = ka mi[n] = ʾaḥ⁺ē = ka ka-mō* = yaqīm = ka YHWH ʾïlō*hē = ka
b ʾil-a(y) = w tišmaʿū-n
16va = kul[l]
vR ʾȧšr šaʾalta mi[n] = ʿim[m] YHWH ʾïlō*hē = ka = ḤRB = yōm ha = qahal
vRI = (ʾ)mur
a lō(ʾ) ʾō[ʾ]sip
aI = šmuʿ ʾat qōl YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
b = ʾat ha = ʾiš ha = gȧdulā ha = zō(ʾ)t lō(ʾ) ʾirʾǟ ʿōd
c = lō(ʾ) ʾamūt
17a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-ay = [y]
b hēṭībū
c ʾȧšr dibbirū
18a nabī(ʾ) ʾaqīm la = him miq = qarb ʾȧḥē = him ka-mō = ka
b = natattī dȧbar-ay = [y] = = w
c = dibbir ʾïl-ē = him ʾȧt kul[l]
cR ʾȧšr ʾ˙ṣaww-an = [h]u(w)
19a = hayā
bP ha = ʾīš
bPR ʾȧšr lō(ʾ) yišmaʿ ʾil dȧbar-ay = [y]
bPRR ʾȧšr y˙dabbir = šïm = ī
b ʾanō*kī ʾidruš mi[n] = ʿimm = ō
20aP ʾak ha = nabī(ʾ)
aPR1 ʾȧšr yazīd
aPR1I = dabbir dabar = šïm = ī
b ʾȧt ʾȧšr lō(ʾ) ṣiwwītī = w
bI = dabbir
aPR2 = ʾȧšr y˙dabbir = šim ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
a = mē*t ha = nabī(ʾ) ha = hū(ʾ)
21a = tō(ʾ)mïr = lïbab-i = ka
b ʾē-ka(h) nidïʿ ʾat ha = dabar
bR ʾȧšr lō(ʾ) dibbïr = ō YHWH
22a ʾȧšr y˙dabbir ha = nabī(ʾ) = šim YHWH
b = lō(ʾ) yihyǟ ha = dabar
c = lō(ʾ) yabō(ʾ)
d hū(ʾ) ha = dabar
dR ʾȧšr lō(ʾ) dibbïr = ō YHWH
e = zadōn dibbïr = ō ha = nabī(ʾ)
f lō(ʾ) tagūr mim-min = [h]u(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]