[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 11

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾahabta ʾȧt YHWH ʾïlō*hē = ka
b = šamarta mišmart = ō = ḥuqqō*t-a(y) = w = mišpaṭ-a(y) = w = miṣwō*t-a(y) = w kul[l] ha = yamīm
2a = yȧdaʿtim ha = yōm
b lō(ʾ) ʾit[t] bȧnē = kim
bR1 ʾȧšr lō(ʾ) yadȧʿū
bR2 = ʾȧšr lō(ʾ) raʾū ʾat mūsar YHWH ʾïlō*hē = kim ʾat gudl = ō ʾat yad = ō ha = ḥȧzaqā = zïrō*ʿ = ō ha = nȧṭūyā
3vR = ʾat ʾō*tō*t-a(y) = w = ʾat maʿś-a(y) = w
vRR ʾȧšr ʿaśā = tōk MṢR-aym = PRʿH malk MṢR-aym = = kul[l] ʾarṣ = ō
4vR = ʾȧšr ʿaśā = ḥēl MṢR-aym = sūs-a(y) = w = = rȧkb = ō
vRR1 ʾȧšr hiṣīp ʾat yam[m] sūp ʿal pȧnē = him
vRR1I = rudp-a = m ʾaḥ⁺ȧrē = kim
vRR2 wa = y˙ʾabbïd-i = m YHWH ʿad ha = yōm ha =
5vR = ʾȧšr ʿaśā la = kim = [h]a = midbar
vRI ʿad bō*ʾ = kim ʿad ha = maqōm ha =
6vR = ʾȧšr ʿaśā = DTN = = ʾBYRM bȧnē ʾLYʾB bin RʾWBN
a ʾȧšr paṣȧtā ha = ʾarṣ ʾat = ha
b wa = tiblaʿ-i = m = ʾat bāt⁺ē = him = ʾat ʾuhu̇lē = him = ʾȧt kul[l] ha = y˙qūm
bR ʾȧšr = ragȧlē = him
b = qarb kul[l] YŚRʾL
7a ʿēnē = kim ha = rō*ʾō*t ʾat kul[l] maʿśē(h) YHWH ha = gadul
aR ʾȧšr ʿaśā
8a = šȧmartim ʾat kul[l] ha = miṣwā
aR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣaww = ka ha = yōm
b = maʿn tïḥzȧqū
c = bā(ʾ)tim
d = yȧrištim ʾat ha = ʾarṣ
dR ʾȧšr ʾattim ʿō*bïrīm šamm-a-h
dRI = rȧšt-a = h
9a = = maʿn taʾrīkū yamīm ʿal ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbō*t-ē = kim
aRI la = ti[t]t la = him = = zarʿ-a = m ʾarṣ zābat ḥalab = dïbš
10a
aP ha = ʾarṣ
aPR ʾȧšr ʾattā bā(ʾ) šamm-a-h
aPRI = rȧšt-a = h
a lō(ʾ) = ʾarṣ MṢR-aym hī(wʾ)
aR1 ʾȧšr yȧṣā(ʾ)tim miš = šam[m]
aR2 ʾȧšr tizraʿ ʾat zarʿ = ka
aR3 = hišqīta = ragl = ka = gan[n] ha = yaraq
11a = ha = ʾarṣ
aR ʾȧšr ʾattim ʿō*bïrīm šamm-a-h
aRI = rȧšt-a = h
a ʾarṣ har[r]īm = bïqaʿō*t
b = mȧṭar ha = šamaym tištǟ maym
12a ʾarṣ
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka dō*riš ʾō*t-a = h
b tamīd ʿēnē YHWH ʾïlō*hē = ka b-a = h mi[n] = rē[ʾ]šīt ha = šanā = ʿad ʾaḥrīt šanā
13a = hayā
b ʾim šamō*ʿ tišmȧʿū ʾil miṣwō*t-ay = [y]
bR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣawwǟ ʾat = kim ha = yōm
bRI1 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
bRI2 = = ʿubd = ō = kul[l] lïbab = kim = = kul[l] napš = kim
14a = natattī mȧṭar ʾarṣ = kim = ʿitt = ō yōrǟ = malqōš
b = ʾasapta dȧgan-i = ka = tīrō*š = ka = yiṣhar-i = ka
15a = natattī ʿiśb = śad = ka = bȧhimt-i = ka
b = ʾakalta
c = śabaʿta
16a hiššamïrū la = kim
b pan yiptǟ lïbab = kim
c = sartim
d = ʿȧbadtim ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
e = hištaḥwītim la = him
17a = ḥarā ʾa[p]p YHWH ba = kim
b = ʿaṣar ʾat ha = šamaym
c = lō(ʾ) yihyǟ maṭar
d = ha = ʾȧdamā lō(ʾ) tittin ʾat y˙būl-a = h
e = ʾȧbadtim mȧhir-a(h) mi[n] = ʿal ha = ʾarṣ ha = ṭō*bā
eR ʾȧšr YHWH nō*tin la = kim
18a = śamtim ʾat dȧbar-ay = [y] ʾil⁺ǟ ʿal lïbab = kim = ʿal napš = kim
b = qȧšartim ʾō*t-a = m = ʾōt ʿal yad = kim
c = hayū = ṭōṭapō*t bēn ʿēnē = kim
19a = limmadtim ʾō*t-a = m ʾat bȧnē = kim
aI1 = dabbir b-a = m
aI2 = šibt = ka = bēt-i = ka
aI3 = = likt = ka = [h]a = dark
aI4 = = šukb = ka
aI5 = = qūm-i = ka
20x = kȧtabta = m ʿal mȧzūzōt bēt-i = ka = = šȧʿarē = ka
21a = maʿn yirbū yȧmē = kim = yȧmē bȧnē = kim ʿal ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbō*t-ē = kim
aRI la = ti[t]t la = him
a = yȧmē ha = šamaym ʿal ha = ʾarṣ
22a ʾim šamō*r tišmu̇rū-n ʾat kul[l] ha = miṣwā ha = zō(ʾ)t
aR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣawwǟ ʾat = kim
aRI = ʿśō*t-a = h
aI1 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
aI2 la = lïkt = kul[l] dȧrak-a(y) = w
aI3 = = dubqā b = ō
23a = hōrīš YHWH ʾat kul[l] ha = gōyī*m ha = ʾil⁺ǟ mil = = pȧnē = kim
b = yȧrištim gōyī*m gȧdulīm = ʿȧṣū*mīm mik = kim
24a kul[l] ha = maqōm
aR ʾȧšr tidruk kap[p] ragl = kim b = ō
a la = kim yihyǟ
b min ha = midbar = ha = LBNWN min ha = nahar nȧhar PRT = ʿad ha = yam[m] ha = ʾaḥrōn yihyǟ gȧbū*l = kim
25a lō(ʾ) yityaṣṣib ʾīš = pȧnē = kim
b paḥd = kim = mōraʾ = kim yittin YHWH ʾïlō*hē = kim ʿal pȧnē kul[l] ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr tidru̇kū b-a = h
c = ʾȧšr dibbir la = kim
26a rʾē(h)
b ʾanō*kī nō*tin = pȧnē = kim ha = yōm bȧrakā = qȧlalā
27v ʾat ha = bȧrakā
a ʾȧšr tišmȧʿū ʾil miṣwō*t YHWH ʾïlō*hē = kim
aR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣawwǟ ʾat = kim ha = yōm
28vv = ha = qȧlalā
a ʾim lō(ʾ) tišmȧʿū ʾil miṣwō*t YHWH ʾïlō*hē = kim
b = sartim min ha = dark
bR ʾȧšr ʾanō*kī m˙ṣawwǟ ʾat = kim ha = yōm
bI la = lïkt ʾaḥ⁺ȧrē ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
bIR ʾȧšr lō(ʾ) yȧdaʿtim
29a = hayā
b yȧbīʾ = ka YHWH ʾïlō*hē = ka ʾil ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr ʾattā bā(ʾ) šamm-a-h
bRI = rȧšt-a = h
c = natatta ʾat ha = bȧrakā ʿal har[r] GRZYM
d = ʾat ha = qȧlalā ʿal har[r] ʿYBL
30x = lō(ʾ) him⁺a(h) = ʿibr ha = YRDN ʾaḥ⁺ȧrē dark mȧbō(ʾ) ha = šamš = ʾarṣ ha = KNʿN-ī ha = yō*šib = [h]a = ʿȧrabā mūl ha = GLGL ʾiṣl ʾē*lōnē MRH
31a ʾattim ʿō*bïrīm ʾat ha = YRDN
aI la = bō*(ʾ)
aII la = rašt ʾat ha = ʾarṣ
aIIR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = kim nō*tin la = kim
b = yȧrištim ʾō*t-a = h
c = yȧšabtim b-a = h
32a = šȧmartim
aI = ʿśōt ʾȧt kul[l] ha = ḥuqqīm = ʾat ha = mišpaṭīm
aIR ʾȧšr ʾanō*kī nō*tin = pȧnē = kim ha = yōm
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]