[ ein Kapitel zurück ][ BSir ][ ein Kapitel vor ]

BSir 51

[ Textanmerkungen ]

1a ʾ˙hallïl = ka
aV ʾïlō*hē yišʿ = ī
b ʾōd-i(y) = ka
bV ʾïlō*hē ʾabī = [y]
c ʾ˙sappir-a(h) šim = ka
cV mȧʿōz ḥayy-ay = [y]
2a padīta mim = mawt napš = ī
b ḥaśakta bȧśar = ī miš = šaḥt
c = miy = yad š˙ʾōl hiṣṣalta ragl = ī
d paṣīta = mid = dibbat ʿam[m] miš = šōṭ dibbat lašōn = miś = śȧpat śāṭē kazab
e nagd qām-ay = [y] hayīta(h) l = ī
3a ʿȧzarta = = ru(w)b[b] ḥasd = ka mim = mōqiš ṣōpē salʿ = miy = yad m˙baqqïšē napš = ī
b mi[n] = rabbōt ṣar[r]ōt hōšaʿta =
4v = mim = mȧṣūqōt šalhabt mik = kibbōt ʾiš = ʾēn paḥ⁺ā
5v mi[n] = raḥm tïhōm = ʾimm miś = śȧpȧtē zimmā = ṭō*pïlē šaqr
6v = ḥiṣṣē lȧšōn mirmā
a wa = tiggaʿ = [h]a = mawt napš = ī
b = ḥayyat = ī = š˙ʾōl taḥtī*y⁺ōt
7a wa = ʾipnǟ sabīb
b = ʾēn ʿōzir l = ī
c = ʾ˙ṣappǟ sōmik
d wa = ʾayn
8a wa = ʾizku̇r-a(h) ʾat raḥmē YYY = ḥȧsad-a(y) = w
aR ʾȧšr mi[n] = ʿōlam
b ha = maṣṣīl ʾat ḥōsē b = ō
c wa = yigʾal-i = m mik = kul[l] raʿ[ʿ]
9a wa = ʾari(y)m mi[n] = ʾarṣ qōl = ī
b = miš = šaʿȧrē š˙ʾōl šiwwaʿtī
10a wa = ʾ˙rōmim
bV YYY
b ʾabī = [y] ʾattā
c ʾattā gibbōr yišʿ = ī
d ʾal tarp-i = = yōm ṣar[r]ā = yōm šōʾā = mȧšōʾā
11a ʾ˙hallïl-a(h) šim = ka tamīd
b = ʾizku̇r = ka = tȧpillā
c ʾaz šamaʿ qōl = ī YYY
d wa = yaʾzi(y)n ʾil taḥnūn-ay = [y]
12a wa = yipd-i = mik = kul[l] raʿ[ʿ]
b wa = y˙mallïṭ-i = = yōm ṣar[r]ā
c ʿal kin hōdētī
d = ʾ˙hallïl-a(h)
e = ʾ˙bar[r]ïk-a(h) ʾat šim YYY
f hōdū = YYY
g ṭōb
h = ʿōlam ḥasd = ō
i hōdū = ʾil ha = tišbaḥōt
j = ʿōlam ḥasd = ō
k hōdū = šōmir YŚRʾL
l = ʿōlam ḥasd = ō
m hōdū = yōṣir ha = kul[l]
n = ʿōlam ḥasd = ō
o hōdū = gōʾil YŚRʾL
p = ʿōlam ḥasd = ō
q hōdū = m˙qabbiṣ niddȧḥē YŚRʾL
r = ʿōlam ḥasd = ō
s hōdū = bōnē(h) ʿīr = ō = miqdaš = ō
t = ʿōlam ḥasd = ō
u hōdū = maṣmīḥ qarn = bēt DWD
w = ʿōlam ḥasd = ō
y hōdū = bōḥir = bȧnē ṢDWQ
yI = kah[h]in
z = ʿōlam ḥasd = ō
A hōdū = magin[n] ʾBRHM
B = ʿōlam ḥasd = ō
C hōdū = ṣūr YṢḤQ
D = ʿōlam ḥasd = ō
E hōdū = ʾȧbīr YʿQB
F = ʿōlam ḥasd = ō
G hōdū = bōḥir = ṢYWN
H = ʿōlam ḥasd = ō
K hōdū = malk malȧkē mȧlakīm
L = ʿōlam ḥasd = ō
M wa = yarim qarn = ʿamm = ō tȧhillā = kul[l] ḥȧsīd-a(y) = w = bȧnē YŚRʾL ʿam[m] qȧrub = ō
N hallïlū YH
13a ʾȧnī naʿr hayītī
b = ḥapaṣtī b-a = h
c = biqqaštī = ha
14a wa = ʾitpallil tȧpillā = naʿrūt = ī
15b = ʾȧmitt-a = h darȧkā ragl = ī
cV ʾȧdōn-ay = [y]
c min = nȧʿūr-ay = [y] ḥukmā lamadtī
16b = harbē(h) maṣā(ʾ)tī diʿā
17a ʿull-a = h hayā l = ī = kabōd
b = = m˙lammïd = ī ʾittin hūd(ʾ)ā
18a ḥašabtī
aI = hēṭīb
b = lō(ʾ) ʾihpuk
c ʾimṣaʾ-an = [h]u(w)
19a ḥašȧqā napš = ī b-a = h
b = pan-ay = [y] lō(ʾ) ʾihpuk mim-min = [h]a(h)
c yad = ī patȧḥā šȧʿarē = ha
d = l-a = h ʾiḥdur
e wa = ʾabbi(y)ṭ b-a = h
20a napš = ī natattī ʾaḥ⁺ȧrē = ha
b = = niṣḥ nïṣaḥīm lō(ʾ) ʾiṭṭǟ mim-min = [h]a(h)
c = = ṭuhrā mȧṣā(ʾ)tī = ha
d = lib[b] qanītī l-a = h mit = tȧḥillat-a = h = ʿȧbūr kin
21a miʿ-ay = [y] yihmū = tannūr
aI = habbīṭ b-a = h
b = ʿȧbūr kin qȧnītī = ha qinyān ṭōb
22a natan YYY l = ī śȧkar śȧpȧtōt-ay = [y]
b = = lȧšōn = ī ʾ˙hōd-an = [h]u(w)
23a pnū ʾil-ay = [y]
aV sȧkalīm
b = līnū = bēt midraš = ī
24a ʿad matay tïḥsȧrū-n min ʾi(y)l⁺ū wa = ʾi(y)l⁺ū
b = napš = kim ṣȧmiʾā m(ʾ)ōd tihyǟ
25a = [y] pataḥtī
b = dibbartī b-a = h
c qnū la = kim ḥukmā = lō(ʾ) kasp
26a = ṣawwā(ʾ)rē = kim = ʿull-a = h habīʾū
b = maśśaʾ-a = h tiśśā(ʾ) napš = kim
c qȧru(w)bā hī(ʾ) = m˙baqqïšē = ha
d = nōtin napš = ō mōṣē(ʾ) ʾō*t-a = h
27a rʾū = ʿēnē = kim
b qaṭan hayītī
c = ʿamadtī b-a = h
d = maṣā(ʾ)tī = ha
28a rabbīm šamïʿū limmūd = ī = naʿrūt = ī
b = kasp = zahab tiqnū b = ī
29a tiśmaḥ napš = ī = yȧšībat = ī
b = lō(ʾ) tibōšū = šīrat = ī
30a maʿśē = kim ʿśū = ṣȧdaqā
b = hū(ʾ) nōtin la = kim śȧkar = kim = ʿitt = ō
c barūk YYY = ʿōlam
d = m˙šu(w)bbaḥ šïm = ō = dō*r wa = dō*r
e ʿad hinn-a-h dȧbȧrē ŠMʿWN bin YŠWʿ
eR ša = niqrā(ʾ) bin SYRʾ
f ḥukmat ŠMʿWN bin YŠWʿ bin ʾLʿZR bin SYRʾ
g yïhy šim YYY m˙bu(w)r[r]ak mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ BSir ][ ein Kapitel vor ]