[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]

Am 5

[ Textanmerkungen ]

1a šimʿū ʾat ha = dabar ha =
aR ʾȧšr ʾanō*kī nō*śē(ʾ) ʿȧl-ē = kim qīnā
aV bēt YŚRʾL
2a napȧlā
b lō(ʾ) tōsīp
bI qūm
b bȧtūlat YŚRʾL
c niṭṭȧšā ʿal ʾadȧmat-a = h
d ʾēn mïqīm-a = h
3a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b ha = ʿīr ha = yō*ṣē(ʾ)t ʾalp tašʾīr miʾā
c = ha = yōṣē(ʾ)t miʾā tašʾīr ʿȧśarā
a = bēt YŚRʾL
4a kō(h) ʾamar YHWH = bēt YŚRʾL
b diršū =
c = ḥyū
5a = ʾal tidru̇šū BYT ʾL
b = ha = GLGL lō(ʾ) tabō*ʾū
c = BʾR ŠBʿ lō(ʾ) tïʿburū
d ha = GLGL galō(h) yiglǟ
e = BYT ʾL yihyǟ = ʾawn
6a diršū ʾat YHWH
b = ḥyū
c pan yiṣlaḥ = [h]a = ʾiš bēt YWSP
d = ʾakȧlā
e = ʾēn m˙kabbǟ = BYT ʾL
7a ha = hō*pïkīm = laʿnā mišpaṭ
b = ṣȧdaqā = [h]a = ʾarṣ hin⁺īḥū
8aP1 ʿō*śē(h) kīmā = k˙sīl
aP2 = hō*pik = [h]a = buqr ṣalmawt
b = yōm laylā hiḥšīk
aP3 ha = qōrē(ʾ) = ha = yam[m]
c wa = yišpu̇k-i = m ʿal pȧnē ha = ʾarṣ
a YHWH šïm = ō
9a ha = mablīg šud[d] ʿal ʿaz[z]
b = šud[d] ʿal mibṣar yabō(ʾ)
10a śanïʾū = [h]a = šaʿr mōkīḥ
b = dō*bir tamīm y˙taʿ[ʿ]ibū
11a la-kin
aI yaʿn bōšïs = kim ʿal dal[l]
b = maś[śï]ʾat bar[r] tiq[qȧ]ḥū mim-min = [h]u(w)
a bāt⁺ē gazīt bȧnītim
c = lō(ʾ) tišïbū b-a = m
d karȧmē ḥamd nȧṭaʿtim
e = lō(ʾ) tištū ʾat yēn-a = m
12a yadaʿtī
b rabbīm pȧšȧʿē = kim
c = ʿȧṣū*mīm ḥaṭṭ(ȧʾ)ō*t-ē = kim
d ṣō*rïrē ṣaddīq
e lō*qïḥē kupr
f = ʾibyōnīm = [h]a = šaʿr hiṭṭū
13a la-kin ha = maśkīl = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) yiddum[m]
b ʿi[t]t raʿ[ʿ]ā hī(ʾ)
14a diršū ṭōb
b = ʾal raʿ[ʿ]
c = maʿn tiḥyū
d = yïhy kē*n YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt ʾitt = kim
e = ʾȧšr ʾȧmartim
15a śinʾū raʿ[ʿ]
b = ʾihbū ṭōb
c = haṣ⁺īgū = [h]a = šaʿr mišpaṭ
d ʾūlay yiḥnan YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt š(ʾ)ērīt YWSP
16a la-kin kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt ʾȧdō*n-ay = [y]
b = kul[l] ru̇ḥō*bōt mispid
c = = kul[l] ḥūṣōt yō(ʾ)mïrū
d = qarȧʾū ʾikkar ʾil ʾibl = mispid ʾil yōdïʿē nahy
17a = = kul[l] kȧramīm mispid
b ʾiʿbur = qȧrb = ka
c ʾamar YHWH
18a hōy ha = mitʾawwīm ʾat yōm YHWH
b la-m⁺ah la = kim yōm YHWH
c hū(ʾ) ḥušk
d = lō(ʾ) ʾōr
19a = ʾȧšr yanūs ʾīš mip = pȧnē ha = ʾȧry
b = pȧgaʿ = ō ha = dub[b]
c = bā(ʾ) ha = bayt
d = samak yad = ō ʿal ha = qīr
e = nȧšak = ō ha = naḥaš
20a = lō(ʾ) ḥušk yōm YHWH
b = lō(ʾ) ʾōr
c = ʾapil
d = lō(ʾ) nugh l = ō
21a śanē(ʾ)tī
b maʾastī ḥaggē = kim
c = lō(ʾ) ʾarīḥ = ʿaṣ⁺ȧrō*t-ē = kim
22a ʾim taʿlū l = ī ʿō*lōt
b = minḥō*t-ē = kim lō(ʾ) ʾirṣǟ
c = šalm m˙rīʾē = kim lō(ʾ) ʾabbīṭ
23a hasir mi[n] = ʿal-ay = [y] hȧmōn šī*rē = ka
b = zimrat nïbalē = ka lō(ʾ) ʾišmaʿ
24a = yiggal[l] = [h]a = maym mišpaṭ
b = ṣȧdaqā = naḥl ʾētan
25a ha = zȧbaḥīm = minḥā higgaštim l = ī = [h]a = midbar ʾarbaʿīm šanā
aV bēt YŚRʾL
26a = nȧśā(ʾ)tim ʾȧt SKWT malk = kim = ʾȧt KYWN ṣalȧmē = kim kōkab ʾïlō*hē = kim
aR ʾȧšr ʿȧśītim la = kim
27a = higlētī ʾat = kim mi[n] = halʾ-a-h = DMŚQ
b ʾamar YHWH
c ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt šïm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]