[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]

Am 4

[ Textanmerkungen ]

1a šimʿū ha = dabar ha =
aV par[r]ōt ha = BŠN
aVR ʾȧšr = har[r] ŠMRWN
b ha = ʿō*šïqōt dallīm
c ha = rōṣïṣōt ʾibyōnīm
d ha = ʾō*mïrō*t = ʾȧdō*nē = him
e habīʾ-a(h)
f = ništǟ
2a nišbaʿ ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH = qudš = ō
b hinni(h) yamīm bāʾīm ʿȧl-ē = kim
c = niśśā(ʾ) ʾat = kim = ṣinnōt
d = ʾaḥrīt = kin[n] = sīrōt dūgā
3a = pȧraṣīm tiṣē(ʾ)na(h) ʾiššā nagd-a = h
b = hišlaktina(h) ha = HRMWN-a-h
bJ nȧʾū*m YHWH
4a bō*ʾū BYT ʾL
b = pišʿū
c ha = GLGL
d harbū
dI = pšuʿ
e = habīʾū = [h]a = buqr zȧbȧḥē = kim
f = šȧlušt yamīm maʿśïrō*t-ē = kim
5a = qaṭṭir mi[n] = ḥamiṣ tōdā
b = qirʾū nȧdabōt
c hašmīʿū
d kin ʾȧhabtim
dV bȧnē YŚRʾL
dJ nȧʾū*m ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
6a = gam ʾȧnī natattī la = kim niq[qȧ]yōn šinnaym = kul[l] ʿārē = kim
b = ḥusr laḥm = kul[l] mȧqōmō*t-ē = kim
c = lō(ʾ) šabtim ʿad-ay = [y]
cJ nȧʾū*m YHWH
7a = gam ʾanō*kī manaʿtī mik = kim ʾat ha = gašm = ʿōd šȧlō*šā ḥu̇dašīm = [h]a = qaṣīr
b = himṭartī ʿal ʿīr ʾȧḥ⁺a[d]t
c = ʿal ʿīr ʾaḥ⁺a[d]t lō(ʾ) ʾamṭīr
d ḥilqā ʾaḥ⁺a[d]t timmaṭir
e = ḥilqā
eR ʾȧšr lō(ʾ) tamṭīr ʿal-ē = ha
e tībaš
8a = nāʿū šïttaym šalō*š ʿārīm ʾil ʿīr ʾaḥ⁺a[d]t
aI = štōt maym
b = lō(ʾ) yiśbaʿū
c = lō(ʾ) šabtim ʿad-ay = [y]
cJ nȧʾū*m YHWH
9a hikkētī ʾat = kim = [h]a = šiddapōn = = [h]a = yir[r]aqōn
aI harbōt gannōt-ē = kim = karȧmē = kim
b = t(ʾ)ēnē = kim = zētē = kim yō(ʾ)kïl ha = gazam
c = lō(ʾ) šabtim ʿad-ay = [y]
cJ nȧʾū*m YHWH
10a šillaḥtī ba = kim dabr = dark MṢR-aym
b haragtī = [h]a = ḥarb baḥ[ḥ]ūrē = kim ʿim[m] šȧby sūsē = kim
c wa = ʾaʿlǟ bu̇ʾš maḥnē = kim = = ʾapp = kim
d = lō(ʾ) šabtim ʿad-ay = [y]
dJ nȧʾū*m YHWH
11a hapaktī ba = kim = mahpikat ʾïlō*hīm ʾat SDM = ʾat ʿMRH
b wa = tihyū = ʾūd muṣṣal miś = śȧripā
c = lō(ʾ) šabtim ʿad-ay = [y]
cJ nȧʾū*m YHWH
12a la-kin kō(h) ʾiʿśǟ = ka
aV YŚRʾL
b ʿiqb zō(ʾ)t ʾiʿśǟ l-a = k
c hikkōn = qrā(ʾ)t ʾïlō*hē = ka
cV YŚRʾL
13a hinni(h)
aP1 yōṣir har[r]īm = bō*rē(ʾ) rūḥ
aP2 = maggīd = ʾadam
b mah śē*ḥ = ō
aP3 ʿō*śē(h) šaḥr ʿēpā
aP4 = dō*rik ʿal bumu̇tē ʾarṣ
a YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt šïm = ō
[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]