[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]

Am 3

[ Textanmerkungen ]

1a šimʿū ʾat ha = dabar ha =
aR ʾȧšr dibbir YHWH ʿȧl-ē = kim
aV bȧnē YŚRʾL
aR ʿal kul[l] ha = mišpaḥā
aRR ʾȧšr hiʿlētī mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
aI = (ʾ)mur
2a raq[q] ʾat = kim yadaʿtī mik = kul[l] mišpȧḥōt ha = ʾȧdamā
b ʿal kin ʾipqud ʿȧl-ē = kim ʾȧt kul[l] ʿȧwō*nō*t-ē = kim
3a = yilïkū šïnaym yaḥd-aw
b biltī ʾim nōʿadū
4a = yišʾag ʾaryē(h) = [h]a = yaʿr
b = ṭarp ʾēn l = ō
c = yittin k˙pīr qōl = ō mim = mȧʿō*nat = ō
d biltī ʾim lakad
5a = tippul ṣippu(w)r ʿal paḥ[ḥ] ha = ʾarṣ
b = mōqiš ʾēn l-a = h
c = yïʿlǟ paḥ[ḥ] min ha = ʾȧdamā
d = lakōd lō(ʾ) yilku(w)d
6a ʾim yittaqïʿ šōpar = ʿīr
b = ʿam[m] lō(ʾ) yiḥradū
c ʾim tihyǟ raʿ[ʿ]ā = ʿīr
d = YHWH lō(ʾ) ʿaśā
7a lō(ʾ) yïʿśǟ ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH dabar
b ʾim galā sōd = ō ʾil ʿȧbad-a(y) = w ha = nȧbīʾīm
8a ʾaryē(h) šaʾag
b lō(ʾ) yīrā(ʾ)
c ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH dibbir
d lō(ʾ) yinnabē(ʾ)
9a hašmīʿū ʿal ʾarmu̇nōt = ʾŠDWD = ʿal ʾarmu̇nōt = ʾarṣ MṢR-aym
b = ʾimrū
c hi[ʾ]ʾasïpū ʿal har[r]ē ŠMRWN
d = rʾū mȧhūmō*t rabbōt = tōk-a = h = ʿȧšūqīm = qȧrb-a = h
10a = lō(ʾ) yadȧʿū
aI ʿśōt nȧkuḥā
aJ nȧʾū*m YHWH
a ha = ʾōṣïrīm ḥamas wa = šud[d] = ʾarmu̇nōt-ē = him
11a la-kin kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b ṣar[r] = sȧbīb ha = ʾarṣ
c = hōrī*d mim-m[ïk] = k ʿuzz-i = k
d = nabuzzū ʾarmu̇nōt-a(y) = k
12a kō(h) ʾamar YHWH
b = ʾȧšr yaṣṣīl ha = rō*ʿǟ mip = ha = ʾȧry šïttē ku̇rāʿaym ʾō bȧdal ʾuzn
c kin yinnaṣïlū bȧnē YŚRʾL ha = yō*šïbīm = ŠMRWN = pïʾat miṭṭā = = DMŠQ ʿarś
13a šimʿū
b = haʿīdū = bēt YʿQB
bJ nȧʾū*m ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH ʾïlō*hē ha = ṣȧbaʾōt
14a
aP = yōm puqd = ī pȧšȧʿē YŚRʾL ʿal-a(y) = w
a = paqadtī ʿal mizbïḥōt BYT ʾL
b = nigdȧʿū qarȧnōt ha = mizbiḥ
c = napȧlū = [h]a = ʾarṣ
15a = hikkētī bēt ha = ḥurp ʿal bēt ha = qayṣ
b = ʾabȧdū bāt⁺ē ha = šin[n]
c = sapū bāt⁺īm rabbīm
cJ nȧʾū*m YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Am ][ ein Kapitel vor ]