[ ein Kapitel zurück ][ 2Sam ][ ein Kapitel vor ]

2Sam 3

[ Textanmerkungen ]

1a wa = tïhy ha = milḥamā ʾȧruk⁺ā bēn bēt ŠʾWL = bēn bēt DWD
b = DWD hō*lik
c = ḥaziq
d = bēt ŠʾWL hō*lïkīm
e = dallīm
2a wa = yu̇lȧdū = DWD banīm = ḤBRWN
b wa = yïhy bu̇ku(w)r = ō ʾMNWN = ʾḤYNʿM ha = YZRʿʾL-ī*t
3a = mišn-i = hu(w) KLʾB = ʾBYGL ʾišt NBL ha = KRML-ī
b = ha = šȧlī*šī ʾBŠLWM bin MʿKH bï[t]t TLMY malk GŠWR
4a = ha = rȧbīʿī ʾDNYH bin ḤGYT
b = ha = ḥȧmīšī ŠPṬYH bin ʾBYṬL
5a = ha = šiššī YTRʿM = ʿGLH ʾišt DWD
b ʾil⁺ǟ yul⁺ȧdū = DWD = ḤBRWN
6a wa = yïhy
aI = hyōt ha = milḥamā bēn bēt ŠʾWL = bēn bēt DWD
b = ʾBNR hayā mitḥazziq = bēt ŠʾWL
7a = = ŠʾWL pī*lagš
b = šïm-a = h RṢPH bï[t]t ʾYH
c wa = yō(ʾ)mir ʾil ʾBNR
d maddūʿ bā(ʾ)ta(h) ʾil pīlagš ʾabī = [y]
8a wa = yiḥr = ʾBNR m(ʾ)ōd ʿal dȧbȧrē ʾīš bušt
b wa = yō(ʾ)mir
c = rō(ʾ)š kalb ʾanō*kī
cR ʾȧšr = YHWDH
d ha = yōm ʾiʿśǟ ḥasd ʿim[m] bēt ŠʾWL ʾabī = ka ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w = ʾil miriʿ[ʿ]-i = hu(w)
e = lō(ʾ) himṣī[ʾ]tī* = ka = yad DWD
f wa = tipqud ʿal-ay = [y] ʿȧwō*n ha = ʾiššā ha = yōm
9a kō(h) yïʿśǟ ʾïlō*hīm = ʾBNR
b = kō(h) yō*sīp l = ō
c = ʾȧšr nišbaʿ YHWH = DWD
d kin ʾiʿśǟ l = ō
10vI1 = haʿbīr ha = mamlakā mib = bēt ŠʾWL
vI2 = = haqīm ʾat kissē(ʾ) DWD ʿal YŚRʾL = ʿal YHWDH mid = DN = ʿad BʾR ŠBʿ
11a = lō(ʾ) yakul ʿōd
aI = hašīb ʾat ʾBNR dabar
aII miy = yirʾat = ō ʾō*t = ō
12a wa = yišlaḥ ʾBNR malʾakīm ʾil DWD taḥt-a = w
aI = (ʾ)mur
b = ʾarṣ
bI = (ʾ)mur
c kurt-a(h) b˙rīt = ka ʾitt = ī
d = hinni(h) yad = ī ʿimm-a = k
dI = hasib[b] ʾil-ē = ka ʾat kul[l] YŚRʾL
13a wa = yō(ʾ)mir
b ṭōb
c ʾȧnī ʾikrut ʾitt = ka b˙rīt
d ʾak dabar ʾȧḥ⁺ad ʾanō*kī šō*ʾil mi[n] = ʾitt = ka
dI = (ʾ)mur
e lō(ʾ) tirʾǟ ʾat pan-ay = [y]
f ʾim
fI1 = pȧnē hȧbīʾ = ka ʾȧt MYKL bï[t]t ŠʾWL
fI2 = bō*ʾ = ka
fI2I = rʾōt ʾat pan-ay = [y]
14a wa = yišlaḥ DWD malʾakīm ʾil ʾīš bušt bin ŠʾWL
aI = (ʾ)mur
b tïn-a(h) ʾat ʾišt = ī ʾat MYKL
bR ʾȧšr ʾir[r]aśtī l = ī = miʾā ʿurȧlōt PLŠT-īm
15a wa = yišlaḥ ʾīš bušt
b wa = yiqqaḥ-i = ha mi[n] = ʿim[m] ʾīš mi[n] = ʿim[m] PLṬYʾL bin LWŠ
16a wa = yilik ʾitt-a = h ʾīš-a = h halōk = bakō(h) ʾaḥ⁺ȧrē = ha ʿad BḤRYM
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ʾBNR
c lik
d šūb
e wa = yašub
17a = dȧbar ʾBNR hayā ʿim[m] zȧqïnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b gam tïmōl gam šilš-um hȧyītim m˙baq[qï]šīm ʾat DWD = malk ʿȧl-ē = kim
18a = ʿïtt-a(h) ʿśū
b YHWH ʾamar ʾil DWD
bI = (ʾ)mur
bII = yad DWD ʿabd = ī hōšīʿ ʾat ʿamm = ī YŚRʾL miy = yad PLŠT-īm = miy = yad kul[l] ʾō*yïbē = him
19a wa = y˙dabbir gam ʾBNR = ʾuzȧnē BNYMYN
b wa = yilik gam ʾBNR
bI = dabbir = ʾuznē DWD = ḤBRWN ʾȧt kul[l]
bIR ʾȧšr ṭōb = ʿēnē YŚRʾL = = ʿēnē kul[l] bēt BNYMN
20a wa = yabō*(ʾ) ʾBNR ʾil DWD ḤBRWN
b = ʾitt = ō ʿȧśrīm ʾȧnašīm
c wa = yïʿś DWD = ʾBNR = = [h]a = ʾȧnašīm
cR ʾȧšr ʾitt = ō
c mištǟ
21a wa = yō(ʾ)mir ʾBNR ʾil DWD
b ʾaqūm-a(h)
c = ʾilik-a(h)
d = ʾiqbu̇ṣ-a(h) ʾil ʾȧdō*n = ī ha = malk ʾat kul[l] YŚRʾL
e = yikru̇tū ʾitt = ka b˙rīt
f = malakta = kul[l]
fR ʾȧšr t˙ʾawwǟ napš-i = ka
g wa = y˙šallïḥ DWD ʾat ʾBNR
h wa = yilik = šalōm
22a = hinni(h) ʿabȧdē DWD = YWʾB bā(ʾ) mi[n] = ha = gȧdūd
b = šalal rab[b] ʿimm-a = m hibīʾū
cP = ʾBNR
c ʾēn-an = [h]u(w) ʿim[m] DWD = ḤBRWN
d šillïḥ = ō
e wa = yilik = šalōm
23a = YWʾB = kul[l] ha = ṣabā(ʾ)
aR ʾȧšr ʾitt = ō
a bāʾū
b wa = yaggī*dū = YWʾB
bI = (ʾ)mur
c bā(ʾ) ʾBNR bin NR ʾil ha = malk
d wa = y˙šallïḥ-i = hu(w)
e wa = yilik = šalōm
24a wa = yabō*(ʾ) YWʾB ʾil ha = malk
b wa = yō(ʾ)mir
c mah ʿaśīta(h)
d hinni(h) bā(ʾ) ʾBNR ʾil-ē = ka
e la-m⁺ah šillaḥt = ō
f wa = yilik halōk
25a yadaʿta ʾat ʾBNR bin NR
b
bI1 = pattō*t = ka
b bā(ʾ)
bI2 = la = dïʿt ʾat mōṣaʾ = ka = ʾat mȧbōʾ-i = ka
bI3 = la = dïʿt ʾȧt kul[l]
bI3R ʾȧšr ʾattā ʿō*śǟ
26a wa = yiṣē(ʾ) YWʾB mi[n] = ʿim[m] DWD
b wa = yišlaḥ malʾakīm ʾaḥ⁺ȧrē ʾBNR
c wa = yašī*bū ʾō*t = ō mib = bō[ʾ]r ha = SRH
d = DWD lō(ʾ) yadaʿ
27a wa = yašub ʾBNR ḤBRWN
b wa = yaṭṭ-i = hu(w) YWʾB ʾil tōk ha = šaʿr
bI = dabbir ʾitt = ō = [h]a = šȧly
c wa = yakk-i = hu(w) šam[m] ha = ḥumš
d wa = yamut = dam ʿŚH ʾL ʾaḥī = w
28a wa = yišmaʿ DWD mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē kin
b wa = yō(ʾ)mir
c naqī ʾanō*kī = mamlakt = ī mi[n] = ʿim[m] YHWH ʿad ʿōlam mid = dȧmē ʾBNR bin NR
29a yaḥū*lū ʿal rō(ʾ)š YWʾB = ʾil kul[l] bēt ʾabī = w
b = ʾal yikkarit mib = bēt YWʾB zāb = m˙ṣur[r]aʿ = maḥzīq = [h]a = palk = nō*pil = [h]a = ḥarb = ḥȧsïr laḥm
30a = YWʾB = ʾBYŠY ʾaḥī = w harȧgū = ʾBNR
b ʿal ʾȧšr himīt ʾat ʿŚHʾL ʾȧḥī = him = GBʿWN = [h]a = milḥamā
31a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil YWʾB = ʾil kul[l] ha = ʿam[m]
aR ʾȧšr ʾitt = ō
b qirʿū bȧgȧdē = kim
c = ḥigrū śaqqīm
d = sipdū = pȧnē ʾBNR
e = ha = malk DWD hō*lik ʾaḥ⁺ȧrē ha = miṭṭā
32a wa = yiqbu̇rū ʾat ʾBNR = ḤBRWN
b wa = yiśśā(ʾ) ha = malk ʾat qōl = ō
c wa = yibk ʾil qabr ʾBNR
d wa = yibkū kul[l] ha = ʿam[m]
33a wa = y˙qō*nin ha = malk ʾil ʾBNR
b wa = yō(ʾ)mïr
cI ha = = mōt nabal
c yamūt ʾBNR
34a yad-i = ka lō(ʾ) ʾȧsū*rōt
b = raglē = ka lō(ʾ) = nu̇ḥuštaym huggašū
cI = npu(w)l = pȧnē bȧnē ʿawlā
c napalta
d wa = yō*sī*pū kul[l] ha = ʿam[m]
dI = bkōt ʿal-a(y) = w
35a wa = yabō*(ʾ) kul[l] ha = ʿam[m]
aI = habrōt ʾat DWD laḥm = ʿōd ha = yōm
b wa = yiššabïʿ DWD
bI = (ʾ)mur
c kō(h) yïʿśǟ l = ī ʾïlō*hīm
d = kō(h) yō*sīp
e ʾim
eI = pȧnē bō(ʾ) ha = šamš
e ʾiṭʿam laḥm ʾō kul[l] m(ȧʾ)ū-mah
36a = kul[l] ha = ʿam[m] hikkīrū
b wa = yīṭab = ʿēnē = him
c = kul[l] ʾȧšr ʿaśā ha = malk
d = ʿēnē kul[l] ha = ʿam[m] ṭōb
37a wa = yidïʿū kul[l] ha = ʿam[m] = kul[l] YŚRʾL = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b lō(ʾ) hayȧtā mi[n] = ha = malk
bI = hamīt ʾat ʾBNR bin NR
38a wa = yō(ʾ)mir ha = malk ʾil ʿȧbad-a(y) = w
b = lō(wʾ) tidïʿū
c śar[r] = gadu(w)l napal ha = yōm ha = = YŚRʾL
39a = ʾanō*kī ha = yōm rak[k]
b = mašūḥ malk
c = ha = ʾȧnašīm ha = ʾil⁺ǟ bȧnē ṢRWYH qašīm mim-min⁺ = ī
d y˙šallim YHWH = ʿō*śē(h) ha = raʿ[ʿ]ā = raʿ[ʿ]at = ō
[ ein Kapitel zurück ][ 2Sam ][ ein Kapitel vor ]