[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 29

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiqbu̇ṣū PLŠT-īm ʾat kul[l] maḥnē = him ʾPQ-a-h
b = YŚRʾL ḥō*nīm = [h]a = ʿayn
bR ʾȧšr = YZRʿʾL
2a = sarȧnē PLŠT-īm ʿō*bïrīm = miʾōt = = ʾȧlapīm
b = DWD = ʾȧnaš-a(y) = w ʿō*bïrīm = [h]a = ʾaḥrō*nā ʿim[m] ʾKYŠ
3a wa = yō(ʾ)mïrū śar[r]ē PLŠT-īm
b mah ha = ʿBR-īm ha = ʾil⁺ǟ
c wa = yō(ʾ)mir ʾKYŠ ʾil śar[r]ē PLŠT-īm
d = lō(wʾ) DWD ʿabd ŠʾWL malk YŚRʾL
dR ʾȧšr hayā ʾitt = ī yamīm ʾō šanīm
e = lō(ʾ) maṣā(ʾ)tī b = ō m(ȧʾ)ū-mah miy = yōm nupl = ō ʿad ha = yōm ha =
4a wa = yiqṣu̇pū ʿal-a(y) = w śar[r]ē PLŠT-īm
b wa = yō(ʾ)mïrū l = ō śar[r]ē PLŠT-īm
c hašib ʾat ha = ʾīš
d = yašub ʾil mȧqōm = ō
dR ʾȧšr hipqadt = ō šam[m]
e = lō(ʾ) yirid ʿimm-a = = [h]a = milḥamā
f = lō(ʾ) yihyǟ la = = śaṭan = [h]a = milḥamā
g = ba-m⁺ȧh yitraṣṣǟ ʾil ʾȧdō*n-a(y) = w
h = lō(wʾ) = rā(ʾ)šē ha = ʾȧnašīm ha = him
5a = lō(wʾ) DWD
aR ʾȧšr yïʿnū l = ō = [h]a = mȧḥō*lōt
aRI = (ʾ)mur
b hikkā ŠʾWL = ʾȧlap-a(y) = w
c = DWD = rȧbȧbō*t-a = w
6a wa = yiqrā(ʾ) ʾKYŠ ʾil DWD
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c ḥay[y] YHWH
d yašar ʾattā
e = ṭōb = ʿēn-ay = [y] ṣē(ʾ)t = ka = bō*ʾ = ka ʾitt = ī = [h]a = maḥnǟ
f lō(ʾ) maṣā(ʾ)tī = ka raʿ[ʿ]ā miy = yōm bō*ʾ = ka ʾil-ay = [y] ʿad ha = yōm ha =
g = = ʿēnē ha = sȧranīm lō(ʾ) ṭōb ʾattā
7a = ʿïtt-a(h) šūb
b = lik = šalōm
c = lō(ʾ) tïʿśǟ raʿ[ʿ] = ʿēnē sarȧnē PLŠT-īm
8a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ʾKYŠ
b mȧh ʿaśītī
c = mah maṣā(ʾ)ta = ʿabd = ka miy = yōm
cR ʾȧšr hayītī = panē = ka
c ʿad ha = yōm ha =
d lō(ʾ) ʾabō(ʾ)
e = nilḥamtī = ʾō*yïbē ʾȧdō*n = ī ha = malk
9a wa = yïʿn ʾKYŠ
b wa = yō(ʾ)mir ʾil DWD
c yadaʿtī
d ṭōb ʾattā = ʿēn-ay = [y] = malʾak ʾïlō*hīm
e ʾak śar[r]ē PLŠT-īm ʾamȧrū
f lō(ʾ) yïʿlǟ ʿimm-a = = [h]a = milḥamā
10a = ʿïtt-a(h) haškim = [h]a = buqr = ʿabȧdē ʾȧdō*nē = ka
aR ʾȧšr bāʾū ʾitt-a = k
b = hiškamtim = [h]a = buqr
c = ʾōr la = kim
d wa = lïkū
11a wa = yaškim DWD hū(ʾ) = ʾȧnaš-a(y) = w
aI la = lïkt = [h]a = buqr
aII la = šūb ʾil ʾarṣ PLŠT-īm
b = PLŠT-īm ʿalū YZRʿʾL
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]