[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 2

[ Textanmerkungen ]

1a wa = titpallil ḤNH
b wa = tō(ʾ)mïr
c ʿalaṣ libb = ī = YHWH
d rāmā qarn = ī = YHWH
e raḥab = [y] ʿal ʾōyïb-ay = [y]
f śamaḥtī = yȧšūʿat-i = ka
2a ʾēn qadu(w)š = YHWH
b ʾēn bilt-i = ka
c = ʾēn ṣūr = ʾïlō*hē =
3a ʾal tarbū
b t˙dabbïrū gȧbuhā gȧbuhā
c yiṣē(ʾ) ʿataq mip = = kim
d ʾil diʿōt YHWH
e = lō(ʾ) nitkȧnū ʿȧlī*lōt
4a qašt gibbō*rīm ḥattīm
b = nikšalīm ʾaz˙rū ḥayl
5a śȧbiʿīm = [h]a = laḥm niśkarū
b = rȧʿibīm ḥadil⁺ū ʿad
c ʿȧqarā yalȧdā šȧbʿā
d = rabbat banīm ʾumlalā
6a YHWH mimīt
b = m˙ḥayyǟ
c mōrīd š˙ʾōl
d wa = yaʿl
7a YHWH mōrīš
b = maʿšīr
c mašpīl
d ʾap m˙rōmim
8a miqīm mi[n] = ʿapar dal[l]
b mi[n] = ʾašpō*t yarīm ʾibyōn
bI = hōšīb ʿim[m] nȧdībīm
c = kissē(ʾ) kabōd yanḥī*l-i = m
d = YHWH mȧṣū*qē ʾarṣ
e wa = yašit ʿȧl-ē = him tibil
9a ragȧlē ḥȧsīd-a = w yišmur
b = rȧšaʿīm = [h]a = ḥušk yiddammū
c lō(ʾ) = kuḥ[ḥ] yigbar ʾīš
10aP YHWH
a yi[ḥ]ḥattū mïrīb-a = w
b ʿal-a = w = [h]a = šamaym yarʿim
c YHWH yadīn ʾapȧsē ʾarṣ
d = yittin ʿuz[z] = malk = ō
e = yarim qarn mȧšīḥ = ō
11a wa = yilik ʾLQNH ha = RM-at-a-h ʿal bēt = ō
b = ha = naʿr hayā m˙šar[r]it ʾat YHWH ʾit[t] pȧnē ʿLY ha = kō*hin
12a = bȧnē ʿLY bȧnē bȧliy⁺aʿl
b lō(ʾ) yadȧʿū ʾat YHWH
13a = mišpaṭ ha = kō*hïnīm ʾit[t] ha = ʿam[m]
bP kul[l] ʾīš zō*biḥ zabḥ
b = bā(ʾ) naʿr ha = kō*hin
bI = baššil ha = baśar
c = ha = mazlig šȧlō*š ha = šinnaym = yad = ō
14a = hikkā = [h]a = kiy⁺ōr ʾō = [h]a = dūd ʾō = [h]a = qallaḥt ʾō = [h]a = par[r]ūr
b kul[l]
bR ʾȧšr yaʿlǟ ha = mazlig
b yiqqaḥ ha = kō*hin b = ō
c ka-ka(h) yïʿśū = kul[l] YŚRʾL ha = bāʾīm šam[m] = ŠLH
15a gam = ṭarm yaqṭī*rū-n ʾat ha = ḥilb
b = bā(ʾ) naʿr ha = kō*hin
c = ʾamar = [h]a = ʾīš ha = zō*biḥ
d tïn-a(h) baśar
dI = ṣlōt = [h]a = kō*hin
e = lō(ʾ) yiqqaḥ mim-m[ïk] = ka baśar m˙buššal
f ʾim ḥay[y]
16a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ha = ʾīš
b qaṭṭir yaqṭīrū-n = [h]a = yōm ha = ḥilb
c = qaḥ = ka
d = ʾȧšr t˙ʾawwǟ napš-i = ka
e = ʾamar
f lō[(ʾ)]
g ʿïtt-a(h) tittin
h = ʾim lō(ʾ)
i laqaḥtī = ḥuzqā
17a wa = tïhy ḥaṭṭā(ʾ)t ha = nȧʿarīm gȧdu(w)lā m(ʾ)ōd ʾit[t] pȧnē YHWH
b niʾ[ʾ]ïṣū ha = ʾȧnašīm ʾȧt minḥat YHWH
18x = ŠMWʾL m˙šar[r]it ʾat pȧnē YHWH naʿr ḥagūr ʾipōd bad[d]
19a = m˙ʿīl qaṭun tïʿśǟ l = ō ʾimm = ō
b = hïʿlȧtā l = ō miy = yamīm yamīm-a-h
bI = ʿlōt-a = h ʾit[t] ʾīš-a = h
bII = zbuḥ ʾat zabḥ ha = yamīm
20a = bir[r]ak ʿLY ʾat ʾLQNH = ʾat ʾišt = ō
b = ʾamar
c yaśim YHWH = ka zarʿ min ha = ʾiššā ha = zō(ʾ)t taḥt ha = š(ʾ)ēlā
cR ʾȧšr šaʾal = YHWH
d = halȧkū = mȧqō*m = ō
21a paqad YHWH ʾat ḤNH
b wa = tïhr
c wa = tilid šȧlō*šā banīm = šïttē banōt
d wa = yigdal ha = naʿr ŠMWʾL ʿim[m] YHWH
22a = ʿLY zaqin m(ʾ)ōd
b = šamaʿ ʾȧt kul[l]
bR ʾȧšr yïʿśū-n ban-a(y) = w = kul[l] YŚRʾL = ʾȧt ʾȧšr yiškȧbū-n ʾat ha = našīm ha = ṣō*bïʾōt patḥ ʾuhl mōʿid
23a wa = yō(ʾ)mir la = him
b la-m⁺ah tïʿśū-n = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
bR ʾȧšr ʾanō*kī šō*miʿ
c ʾat dȧbȧrē = kim raʿ[ʿ]īm mi[n] = ʾit[t] kul[l] ha = ʿam[m] ʾil⁺ǟ
24a ʾal
aV ban-ay = [y]
b lō(wʾ) ṭōbā ha = šȧmū*ʿā
bR ʾȧšr ʾanō*kī šō*miʿ maʿbī*rīm ʿam[m] YHWH
25a ʾim yiḥṭā(ʾ) ʾīš = ʾīš
b = pil[lï]l = ō ʾïlō*hīm
c = ʾim = YHWH yiḥṭā(ʾ) ʾīš
d yitpallil l = ō
e = lō(ʾ) yišmȧʿū = qōl ʾȧbī = him
f ḥapiṣ YHWH
fI = hȧmīt-a = m
26a = ha = naʿr ŠMWʾL hō*lik
b = gadil
c wa = ṭōb gam ʿim[m] YHWH = gam ʿim[m] ʾȧnašīm
27a wa = yabō*(ʾ) ʾīš ʾïlō*hīm ʾil ʿLY
b wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w
c kō(h) ʾamar YHWH
d ha = niglō(h) niglētī ʾil bēt ʾabī = ka
dI = hyōt-a = m = MṢR-aym = bēt PRʿH
28a = baḥō*r ʾō*t = ō mik = kul[l] šibȧṭē YŚRʾL l = ī = kō*hin
aI1 = ʿlōt ʿal mizbïḥ = ī
aI2 = haqṭīr qu̇ṭurt
aI3 la = śē(ʾ)t ʾipōd = pan-ay = [y]
b wa = ʾittïn-a(h) = bēt ʾabī = ka ʾat kul[l] ʾiš⁺ē bȧnē YŚRʾL
29a la-m⁺ah tibʿȧṭū = zȧbḥ = ī = = minḥat = ī
aR ʾȧšr ṣiwwītī maʿōn
b wa = t˙kabbid ʾat banē = ka mim-min⁺ = ī
bI = habrīʾ = kim mi[n] = rē(ʾ)šīt kul[l] minḥat YŚRʾL = ʿamm = ī
30a la-kin
bJ nȧʾū*m YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
b ʾamōr ʾamartī
c bēt = ka = bēt ʾabī = ka yithallïkū = pan-ay = [y] ʿad ʿōlam
d = ʿïtt-a(h)
dJ nȧʾū*m YHWH
d ḥalīl-a(h) l = ī
e m˙kabbïd-ay = [y] ʾ˙kabbid
f = bō*z-ay = [y] yiqallū
31a hinni(h) yamīm bāʾīm
b = gadaʿtī ʾat zïrō*ʿ = ka = ʾat zïrō*ʿ bēt ʾabī = ka
bI mi[n] = hyōt zaqin = bēt-i = ka
32a = hibbaṭta ṣar[r] maʿōn = kul[l]
aR ʾȧšr yēṭīb ʾat YŚRʾL
b = lō(ʾ) yihyǟ zaqin = bēt = ka kul[l] ha = yamīm
33a = ʾīš lō(ʾ) ʾakrīt = ka mi[n] = ʿim[m] mizbïḥ = ī
aI1 = kallōt ʾat ʿēnē = ka
aI2 = = [h]aʾdīb ʾat napš-i = ka
b = kul[l] marbīt bēt = ka yamūtū ʾȧnašīm
34a = = ka ha = ʾōt
aR ʾȧšr yabō*(ʾ) ʾil šïnē banē = ka ʾil ḤPNY = PYNḤS
b = yōm ʾȧḥ⁺ad yamūtū šïnē = him
35a = hïqīmō*tī l = ī kō*hin niʾman
b = ʾȧšr = lïbab = ī = = napš = ī
c yïʿśǟ
d = banītī l = ō bayt niʾman
e = h[i]thallik = pȧnē mȧšīḥ = ī kul[l] ha = yamīm
36a = hayā
b kul[l] ha = nōtar = bēt = ka yabō(ʾ)
bI = hištaḥwō*t l = ō = ʾïgōrat kasp = kikkar laḥm
c = ʾamar
d spuḥ-i = nā(ʾ) ʾil ʾaḥ⁺a[d]t ha = ku̇hunnōt
dI = ʾkul pït[t] laḥm
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]