[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 17

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʾsu̇pū PLŠT-īm ʾat maḥnē = him = [h]a = milḥamā
b wa = yi[ʾ]ʾasïpū ŚKH
bR ʾȧšr = YHWDH
c wa = yïḥnū bēn ŚWKH = bēn ʿZQH = ʾPS DMYM
2a = ŠʾWL = ʾīš YŚRʾL niʾsȧpū
b wa = yïḥnū = ʿimq ha = ʾē*lā
c wa = yïʿru̇kū milḥamā = qrā(ʾ)t PLŠT-īm
3a = PLŠT-īm ʿō*mïdīm ʾil ha = har[r] miz =
b = YŚRʾL ʿō*mïdīm ʾil ha = har[r] miz =
c = ha = gayʾ bēnē = him
4a wa = yiṣē(ʾ) ʾīš ha = bē*naym mim = maḥnōt PLŠT-īm
b GLYT šïm = ō
c mig = GT
d gubh = ō ši[š]š ʾammōt wa = zart
5a = kōbaʿ nu̇ḥušt ʿal rō(ʾ)š = ō
b = širyōn qaśqaś⁺īm hū(ʾ) labūš
c = mišqal ha = širyōn ḥȧmišt ʾȧlapīm šȧqalīm nu̇ḥušt
6a = miṣ[ȧḥ]ḥat nu̇ḥušt ʿal ragl-a(y) = w
b = kīdōn nu̇ḥušt bēn kȧtip-a(y) = w
7a = ḥiṣ[ṣ] ḥ˙nīt = ō = mȧnōr ʾō*rïgīm
b = lah[h]abt ḥ˙nīt = ō ši[š]š miʾōt šȧqalīm barzil[l]
c = nō*śē(ʾ) ha = ṣinnā hō*lik = pan-a(y) = w
8a wa = yïʿmud
b wa = yiqrā(ʾ) ʾil maʿrȧkō*t YŚRʾL
c wa = yō(ʾ)mir la = him
d la-m⁺ah tiṣïʾū
dI = ʿruk milḥamā
e = lō(wʾ) ʾanō*kī ha = PLŠT-ī
f = ʾattim ʿȧbadīm = ŠʾWL
g brū la = kim ʾīš
h = yirid ʾil-ay = [y]
9a ʾim yūkal
aI = hillaḥim ʾitt = ī
b = hikk-a =
c = hayīnū la = kim = ʿȧbadīm
d = ʾim ʾȧnī ʾūkal l = ō
e = hikkītī = w
f = hȧyītim la = = ʿȧbadīm
g = ʿȧbadtim ʾō*t-a =
10a wa = yō(ʾ)mir ha = PLŠT-ī
b ʾȧnī ḥir[r]aptī ʾat maʿrȧkōt YŚRʾL ha = yōm ha =
c tïnū l = ī ʾīš
d = nillaḥïm-a(h) yaḥd
11a wa = yišmaʿ ŠʾWL = kul[l] YŚRʾL ʾat dȧbȧrē ha = PLŠT-ī ha = ʾil⁺ǟ
b wa = yi[ḥ]ḥattū
c wa = yī*rȧʾū m(ʾ)ōd
12a = DWD bin ʾīš ʾPRT-ī
b ha = mib = BYT LḤM YHWDH
c = šïm = ō YŠY
d = l = ō šȧmō*nā banīm
e = ha = ʾīš = yȧmē ŠʾWL zaqin
f bā(ʾ) = ʾȧnašīm
13a wa = yilïkū šȧlušt bȧnē YŠY ha = gȧdulīm
b halȧkū ʾaḥ⁺ȧrē ŠʾWL = [h]a = milḥamā
c = šim šȧlušt ban-a(y) = w
cR ʾȧšr halȧkū = [h]a = milḥamā
c ʾLYʾB ha = bu̇ku(w)r
d = mišn-i = hu(w) ʾBYNDB
e = ha = šȧlī*šī ŠMH
14aP = DWD
a hū(ʾ) ha = qaṭan
b = šȧlō*šā ha = gȧdulīm halȧkū ʾaḥ⁺ȧrē ŠʾWL
15a = DWD hō*lik
b wa = šāb mi[n] = ʿal ŠʾWL
bI = rʿōt ʾat ṣō(ʾ)n ʾabī = w BYT LḤM
16a wa = yiggaš ha = PLŠT-ī haškim = haʿrib
b wa = yityaṣṣib ʾarbaʿīm yōm
17a wa = yō(ʾ)mir YŠY = DWD bïn = ō
b qaḥ nā(ʾ) = ʾaḥ⁺ē = ka ʾēpat ha = qalī(ʾ) ha = = ʿȧśarā laḥm ha =
c = hariṣ ha = maḥnǟ = ʾaḥ⁺ē = ka
18a = ʾȧt ʿȧśart ḥȧrī*ṣē ha = ḥalab ha = ʾil⁺ǟ tabī(ʾ) = śar[r] ha = ʾalp
b = ʾat ʾaḥ⁺ē = ka tipqud = šalōm
c = ʾat ʿu̇rubbat-a = m tiqqaḥ
19a = ŠʾWL = him⁺a(h) = kul[l] ʾīš YŚRʾL = ʿimq ha = ʾē*lā
b nilḥamīm ʿim[m] PLŠT-īm
20a wa = yaškim DWD = [h]a = buqr
b wa = yiṭṭuš ʾat ha = ṣō(ʾ)n ʿal šō*mir
c wa = yiśśā(ʾ)
d wa = yilik
e = ʾȧšr ṣiwwā = hu(w) YŠY
f wa = yabō*(ʾ) ha = maʿgal-a-h
gP = ha = ḥayl ha = yō*ṣē(ʾ) ʾil ha = maʿrakā
g = hiriʿ⁺ū = [h]a = milḥamā
21x wa = tïʿruk YŚRʾL = PLŠT-īm maʿrakā = qrā(ʾ)t maʿrakā
22a wa = yiṭṭuš DWD ʾat ha = kilīm mi[n] = ʿal-a(y) = w ʿal yad šōmir ha = kilīm
b wa = yaruṣ ha = maʿrakā
c wa = yabō*(ʾ)
d wa = yišʾal = ʾȧḥ⁺-a(y) = w = šalōm
23a = hū(ʾ) m˙dabbir ʿimm-a = m
b = hinni(h) ʾīš ha = bē*naym ʿōlǟ
c GLYT ha = PLŠT-ī šïm = ō
d mig = GT
b mim = mȧʿar[r]ōt PLŠT-īm
e wa = y˙dabbir = [h]a = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
f wa = yišmaʿ DWD
24aP = kul[l] ʾīš YŚRʾL
aPI = rʾōt-a = m ʾat ha = ʾīš
a wa = yanū*sū mip = pan-a(y) = w
b wa = yīrȧʾū m(ʾ)ōd
25a wa = yō(ʾ)mir ʾīš YŚRʾL
b ha = r⁺ȧʾītim ha = ʾīš ha = ʿō*lǟ ha =
c
cI = ḥar[r]ip ʾat YŚRʾL
c ʿō*lǟ
d = hayā
eP ha = ʾīš
ePR ʾȧšr yakk-an = [h]u(w)
e yaʿšïr-an = [h]u(w) ha = malk ʿušr gadu(w)l
f = ʾat bitt = ō yittin l = ō
g = ʾȧt bēt ʾabī = w yïʿśǟ ḥupšī = YŚRʾL
26a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ha = ʾȧnašīm ha = ʿō*mïdīm ʿimm = ō
aI = (ʾ)mur
b mah yi[ʿ]ʿaśǟ = [h]a = ʾīš
bR1 ʾȧšr yakkǟ ʾat ha = PLŠT-ī ha = laz
bR2 = hisīr ḥarpā mi[n] = ʿal YŚRʾL
c ha = PLŠT-ī ha = ʿaril ha =
d ḥir[r]ip maʿrȧkōt ʾïlō*hīm ḥayyīm
27a wa = yō(ʾ)mir l = ō ha = ʿam[m] = [h]a = dabar ha =
aI = (ʾ)mur
b kō(h) yi[ʿ]ʿaśǟ = [h]a = ʾīš
bR ʾȧšr yakk-an = [h]u(w)
28a wa = yišmaʿ ʾLYʾB ʾaḥī = w ha = gadu(w)l
aI = dabbïr = ō ʾil ha = ʾȧnašīm
b wa = yiḥr ʾa[p]p ʾLYʾB = DWD
c wa = yō(ʾ)mir
d la-m⁺ah yaradta
e = ʿal naṭašta mʿaṭ ha = ṣō(ʾ)n ha = hinna(h) = [h]a = midbar
f ʾȧnī yadaʿtī ʾat zȧdō*n = ka = ʾȧt ruʿ[ʿ] lïbab-i = ka
g
gI = maʿn rʾōt ha = milḥamā
g yaradta
29a wa = yō(ʾ)mir DWD
b mah ʿaśītī ʿïtt-a(h)
c = lō(wʾ) dabar hū(ʾ)
30a wa = yissub[b] mi[n] = ʾiṣl = ō ʾil mūl ʾaḥ⁺ir
b wa = yō(ʾ)mir = [h]a = dabar ha =
c wa = yȧšī*bū* = hu(w) ha = ʿam[m] dabar = [h]a = dabar ha = rī(ʾ)šōn
31a wa = yïššamïʿū ha = dȧbarīm
aR ʾȧšr dibbir DWD
b wa = yaggī*dū = pȧnē ŠʾWL
c wa = yiqqaḥ-i = hu(w)
32a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ŠʾWL
b ʾal yippul lib[b] ʾadam ʿal-a(y) = w
c ʿabd = ka yilik
d = nilḥam ʿim[m] ha = PLŠT-ī ha =
33a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil DWD
b lō(ʾ) tūkal
bI la = lïkt ʾil ha = PLŠT-ī ha =
bII = hillaḥim ʿimm = ō
c naʿr ʾattā
d = hū(ʾ) ʾīš milḥamā min = nȧʿū*r-a(y) = w
34a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ŠʾWL
b rō*ʿǟ hayā ʿabd = ka = ʾabī = w = [h]a = ṣō(ʾ)n
c = bā(ʾ) ha = ʾȧry = ʾat ha = du(w)b[b]
d = naśā(ʾ) śǟ mi[n] = ha = ʿidr
35a wa = yaṣā(ʾ)tī ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
b = hikkī*tī = w
c = hiṣṣaltī mip = = w
d wa = yaqum ʿal-ay = [y]
e = hiḥzaqtī = zȧqan = ō
f = hikkī*tī = w
g = hïmīttī = w
36a gam ʾat ha = ʾȧry gam ha = du(w)b[b] hikkā ʿabd-i = ka
b = hayā ha = PLŠT-ī ha = ʿaril ha = = ʾaḥ⁺ad mi[n] = him
c ḥir[r]ip maʿrȧkō*t ʾïlō*hīm ḥayyīm
37a wa = yō(ʾ)mir DWD
bP YHWH
bPR ʾȧšr hiṣṣī*l-a = miy = yad ha = ʾȧry = miy = yad ha = dub[b]
b hū(ʾ) yaṣṣīl-i = miy = yad ha = PLŠT-ī ha =
c wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL ʾil DWD
d lik
e = YHWH yihyǟ ʿimm-a = k
38a wa = yalbiš ŠʾWL ʾat DWD madd-a(y) = w
b = natan qōbaʿ nu̇ḥušt ʿal rō(ʾ)š = ō
c wa = yalbiš ʾō*t = ō širyōn
39a wa = yïḥgur DWD ʾat ḥarb = ō mi[n] = ʿal = madd-a(y) = w
b wa = yō*ʾil
bI la = lïkt
c lō(ʾ) nissā
d wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ŠʾWL
e lō(ʾ) ʾūkal
eI la = lïkt ba = ʾil⁺ǟ
f lō(ʾ) nissītī
g wa = yȧsī*r-i = m DWD mi[n] = ʿal-a(y) = w
40a wa = yiqqaḥ maq[qï]l = ō = yad = ō
b wa = yibḥar l = ō ḥȧmiš⁺ā ḥallū*qē ʾȧbanīm min ha = naḥl
c wa = yaśim ʾō*t-a = m = kïly ha = rō*ʿīm
cR ʾȧšr l = ō
c = = [h]a = yalqūṭ
d = qal⁺ʿ = ō = yad = ō
e wa = yiggaš ʾil ha = PLŠT-ī
41a wa = yilik ha = PLŠT-ī hō*lik = qarib ʾil DWD
b = ha = ʾīš nō*śē(ʾ) ha = ṣinnā = pan-a(y) = w
42a wa = yabbiṭ ha = PLŠT-ī
b wa = yirʾǟ ʾat DWD
c wa = yibz-i = hu(w)
d hayā naʿr
e = ʾadmō*nī
f ʿim[m] yȧpē(h) marʾǟ
43a wa = yō(ʾ)mir ha = PLŠT-ī ʾil DWD
b = kalb ʾanō*kī
c ʾattā bā(ʾ) ʾil-ay = [y] = [h]a = maq[qï]lōt
d wa = y˙qallil ha = PLŠT-ī ʾat DWD = ʾïlō*h-a(y) = w
44a wa = yō(ʾ)mir ha = PLŠT-ī ʾil DWD
b lïk-a(h) ʾil-ay = [y]
c = ʾittïn-a(h) ʾat bȧśar = ka = ʿōp ha = šamaym = = bȧhimat ha = śadǟ
45a wa = yō(ʾ)mir DWD ʾil ha = PLŠT-ī
b ʾattā bā(ʾ) ʾil-ay = [y] = ḥarb = = ḥ˙nīt = = kīdōn
c = ʾanō*kī bā(ʾ) ʾil-ē = ka = šim YHWH ṣȧbaʾōt ʾïlō*hē maʿrȧkōt YŚRʾL
cR ʾȧšr ḥir[r]apta
46a ha = yōm ha = y˙saggir = ka YHWH = yad = ī
b = hikkītī* = ka
c = hïsī*rō*tī ʾat rō(ʾ)š = ka mi[n] = ʿal-ē = ka
d = natattī pagr maḥnē(h) PLŠT-īm ha = yōm ha = = ʿōp ha = šamaym = = ḥayyat ha = ʾarṣ
e = yidïʿū kul[l] ha = ʾarṣ
f yiš ʾïlō*hīm = YŚRʾL
47a = yidïʿū kul[l] ha = qahal ha =
b lō(ʾ) = ḥarb = = ḥ˙nīt y˙hōšīʿ YHWH
c = YHWH ha = milḥamā
d = natan ʾat = kim = yad-i =
48a = hayā
b qām ha = PLŠT-ī
c wa = yilik
d wa = yiqrab = qrā(ʾ)t DWD
e wa = y˙mah[h]ir DWD
f wa = yaruṣ ha = maʿrakā = qrā(ʾ)t ha = PLŠT-ī
49a wa = yišlaḥ DWD ʾat yad = ō ʾil ha = kïly
b wa = yiqqaḥ miš = šam[m] ʾabn
c wa = y˙qallïʿ
d wa = ya[k]k ʾat ha = PLŠT-ī ʾil miṣ[ȧḥ]ḥ = ō
e wa = tiṭbaʿ ha = ʾabn = miṣ[ȧḥ]ḥ = ō
f wa = yippul ʿal pan-a(y) = w ʾarṣ-a-h
50a wa = yiḥzaq DWD min ha = PLŠT-ī = [h]a = qalʿ = = [h]a = ʾabn
b wa = ya[k]k ʾat ha = PLŠT-ī
c wa = yȧmīt-i = hu(w)
d = ḥarb ʾēn = yad DWD
51a wa = yaruṣ DWD
b wa = yïʿmud ʾil ha = PLŠT-ī
c wa = yiqqaḥ ʾat ḥarb = ō
d wa = yišlu̇p-a = h mit = taʿr-a = h
e wa = y˙mō*tït-i = hu(w)
f wa = yikrut b-a = h ʾat rō(ʾ)š = ō
g wa = yirʾū ha = PLŠT-īm
h mē*t gibbōr-a = m
i wa = yanū*sū
52a wa = yaqū*mū ʾanȧšē YŚRʾL = YHWDH
b wa = yarī*ʿū
c wa = yirdu̇pū ʾat ha = PLŠT-īm ʿad bōʾ = ka gayʾ = ʿad šaʿȧrē ʿQRWN
d wa = yippu̇lū ḥalȧlē PLŠT-īm = dark ŠʿRYM = ʿad GT = ʿad ʿQRWN
53a wa = yašū*bū bȧnē YŚRʾL
aI mid = dluq ʾaḥ⁺ȧrē PLŠT-īm
b wa = yašussū ʾat maḥnē = him
54a wa = yiqqaḥ DWD ʾat rō(ʾ)š ha = PLŠT-ī
b wa = yȧbī*ʾ-i = hu(w) YRWŠLM
c = ʾat kil-a(y) = w śām = ʾuhl = ō
55aI = = rʾōt ŠʾWL ʾat DWD yō*ṣē(ʾ) = qrā(ʾ)t ha = PLŠT-ī
a ʾamar ʾil ʾBNR śar[r] ha = ṣabā(ʾ)
b bin ha = naʿr
bV ʾBNR
c wa = yō(ʾ)mir ʾBNR
d ḥē napš = ka
dV ha = malk
e ʾim yadaʿtī
56a wa = yō(ʾ)mir ha = malk
b šʾal
bV ʾattā
c bin ha = ʿalm
57aIP = = šūb DWD
aIPI mi[n] = hakkōt ʾat ha = PLŠT-ī
a wa = yiqqaḥ ʾō*t = ō ʾBNR
b wa = yȧbī*ʾ-i = hu(w) = pȧnē ŠʾWL
c = rō(ʾ)š ha = PLŠT-ī = yad = ō
58a wa = yō(ʾ)mir ʾil-a(y) = w ŠʾWL
b bin ʾattā
bV ha = naʿr
c wa = yō(ʾ)mir DWD
d bin ʿabd = ka YŠY BYT ha = LḤM-ī
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]