[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]

1Sam 11

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿl NḤŠ ha = ʿMWN-ī
b wa = yiḥn ʿal YBŠ GLʿD
c wa = yō(ʾ)mïrū kul[l] ʾanȧšē YBYŠ ʾil NḤŠ
d krut la = b˙rīt
e = nïʿbu̇d-ak = ka
2a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him NḤŠ ha = ʿMWN-ī
b = zō(ʾ)t ʾikrut la = kim
bI = nqu(w)r la = kim kul[l] ʿēn yamīn
c = śamtī = ha ḥarpā ʿal kul[l] YŚRʾL
3a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w zȧqïnē YBYŠ
b harp la = šȧbʿat yamīm
c = nišlȧḥ-a(h) malʾakīm = kul[l] gȧbūl YŚRʾL
d = ʾim ʾēn mōšīʿ ʾō*t-a =
e = yaṣā(ʾ)nū ʾil-ē = ka
4a wa = yabō*ʾū ha = malʾakīm GBʿ-at ŠʾWL
b wa = y˙dabbïrū ha = dȧbarīm = ʾuzȧnē ha = ʿam[m]
c wa = yiś[śȧ]ʾū kul[l] ha = ʿam[m] ʾat qōl-a = m
d wa = yibkū
5a = hinni(h) ŠʾWL bā(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē ha = baqar min ha = śadǟ
b wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
c mah = [h]a = ʿam[m]
d yibkū
e wa = y˙sappïrū l = ō ʾat dȧbȧrē ʾanȧšē YBYŠ
6a wa = tiṣlaḥ rūḥ ʾïlō*hīm ʿal ŠʾWL
aI = šumʿ = ō ʾat ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ
b wa = yiḥr ʾapp = ō m(ʾ)ōd
7a wa = yiqqaḥ ṣamd baqar
b wa = y˙nattïḥ-i = hu(w)
c wa = y˙šallïḥ = kul[l] gȧbūl YŚRʾL = yad ha = malʾakīm
cI = (ʾ)mur
dPe ʾȧšr ʾēn-an = [h]u(w) yō*ṣē(ʾ) ʾaḥ⁺ȧrē ŠʾWL = ʾaḥ⁺ar ŠMWʾL
e kō(h) yi[ʿ]ʿaśǟ = bȧqar = ō
f wa = yippul paḥd YHWH ʿal ha = ʿam[m]
g wa = yiṣïʾū = ʾīš ʾȧḥ⁺ad
8a wa = yipqu̇d-i = m = BZQ
b wa = yihyū bȧnē YŚRʾL šȧlō*š miʾōt ʾalp
c = ʾīš YHWDH šȧlō*šīm ʾalp
9a wa = yō(ʾ)mïrū = [h]a = malʾakīm ha = bāʾīm
b kō(h) tō(ʾ)mïrū-n = ʾīš YBYŠ GLʿD
c maḥar tihyǟ la = kim tȧšūʿā
cI = ḥum[m] ha = šamš
d wa = yabō*ʾū ha = malʾakīm
e wa = yaggīdū = ʾanȧšē YBYŠ
f wa = yiśmaḥū
10a wa = yō(ʾ)mïrū ʾanȧšē YBYŠ
b maḥar niṣē(ʾ) ʾïl-ē = kim
c = ʿȧśītim la = = kul[l] ha = ṭōb = ʿēnē = kim
11a wa = yïhy mim = muḥrat
b wa = yaśim ŠʾWL ʾat ha = ʿam[m] šȧlō*šā rā(ʾ)šīm
c wa = yabō*ʾū = tōk ha = maḥnǟ = ʾašmurt ha = buqr
d wa = yakkū ʾat ʿMWN
dI ʿad ḥum[m] ha = yōm
e wa = yïhy
fP ha = nišʾarīm
f wa = yapū*ṣū
g = lō(ʾ) nišʾȧrū b-a = m šïnaym yaḥd
12a wa = yō(ʾ)mir ha = ʿam[m] ʾil ŠMWʾL
b ha = ʾō*mir
c ŠʾWL yimluk ʿal-ē =
d tïnū ha = ʾȧnašīm
e = nȧmīt-i = m
13a wa = yō(ʾ)mir ŠʾWL
b lō(ʾ) yūmat ʾīš = [h]a = yōm ha =
c ha = yōm ʿaśā YHWH tȧšūʿā = YŚRʾL
14a wa = yō(ʾ)mir ŠMWʾL ʾil ha = ʿam[m]
b lïkū
c = nilïk-a(h) ha = GLGL
d = n˙ḥaddiš šam[m] ha = mȧlūkā
15a wa = yilïkū kul[l] ha = ʿam[m] ha = GLGL
b wa = yamlī*kū šam[m] ʾat ŠʾWL = pȧnē YHWH = [h]a = GLGL
c wa = yizbȧḥū šam[m] zȧbaḥīm šȧlamīm = pȧnē YHWH
d wa = yiśmaḥ šam[m] ŠʾWL = kul[l] ʾanȧšē YŚRʾL ʿad m(ʾ)ōd
[ ein Kapitel zurück ][ 1Sam ][ ein Kapitel vor ]