[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 10

[ Textanmerkungen ]

1a = malkat ŠBʾ šō*mïʿt ʾat šimʿ ŠLMH = šim YHWH
b wa = tabō*(ʾ)
bI = nassō*t = ō = ḥīdōt
2a wa = tabō*(ʾ) YRWŠLM-a-h = ḥayl kabid m(ʾ)ōd
b gȧmal⁺īm nō*śïʾīm bu̇śamīm = zahab rab[b] m(ʾ)ōd = ʾabn yȧqarā
c wa = tabō*(ʾ) ʾil ŠLMH
d wa = t˙dabbir ʾil-a(y) = w ʾȧt kul[l]
dR ʾȧšr hayā ʿim[m] lïbab-a = h
3a wa = yaggid l-a = h ŠLMH ʾat kul[l] dȧbarē = ha
b lō(ʾ) hayā dabar niʿlam min ha = malk
bR ʾȧšr lō(ʾ) higgīd l-a = h
4a wa = tirʾ malkat ŠBʾ ʾȧt kul[l] ḥukmat ŠLMH = ha = bayt
aR ʾȧšr banā
5v = maʾkal šulḥān = ō = mōšab ʿȧbad-a(y) = w = maʿmad m˙šar[rï]t-a = w = malbū*šē = him = mašq-a(y) = w = ʿō*lat = ō
vR ʾȧšr yaʿlǟ bēt YHWH
a = lō(ʾ) hayā b-a = h ʿōd rūḥ
6a wa = tō(ʾ)mir ʾil ha = malk
b ʾȧmi[t]t hayā ha = dabar
bR ʾȧšr šamaʿtī = ʾarṣ = ī ʿal dȧbarē = ka = ʿal ḥukmat-i = ka
7a = lō(ʾ) hiʾmantī = [h]a = dȧbarīm
b ʿad ʾȧšr bā(ʾ)tī
c wa = tirʾēna(h) ʿēn-ay = [y]
d = hinni(h) lō(ʾ) huggad l = ī ha = ḥiṣy
e hōsapta ḥukmā wa = ṭōb ʾil ha = šȧmūʿā
eR ʾȧšr šamaʿtī
8a ʾašrē ʾȧnašē = ka
b ʾašrē ʿȧbadē = ka ʾil⁺ǟ
c ha = ʿō*mïdīm = pȧnē = ka tamīd
d ha = šō*mïʿīm ʾat ḥukmat-i = ka
9a yïhy YHWH ʾïlō*hē = ka barūk
aR ʾȧšr ḥapiṣ = ka
aRI = titt = ka ʿal kissē(ʾ) YŚRʾL
bIP = ʾahbat YHWH ʾat YŚRʾL = ʿō*lam
b wa = yȧśīm = ka = malk
bI = ʿśōt mišpaṭ = ṣȧdaqā
10a wa = tittin = [h]a = malk miʾā = ʿȧśrīm kikkar zahab = bu̇śamīm harbē(h) m(ʾ)ōd = ʾabn yȧqarā
b lō(ʾ) bā(ʾ) = [h]a = buśm ha = hū(ʾ) ʿōd la = rub[b]
bR ʾȧšr natȧnā malkat ŠBʾ = [h]a = malk ŠLMH
11a = gam ʾu̇ny ḤYRM
aR ʾȧšr naśā(ʾ) zahab mi[n] = ʾWPYR
a hibī(ʾ) mi[n] = ʾPYR ʿïṣē ʾalmuggīm harbē(h) m(ʾ)ōd = ʾabn yȧqarā
12a wa = yïʿś ha = malk ʾat ʿïṣē ha = ʾalmuggīm misʿad = bēt YHWH = = bēt ha = malk = kinnō*rōt = nïbalīm = [h]a = šārīm
b lō(ʾ) bā(ʾ) kin ʿïṣē ʾalmuggīm
c = lō(ʾ) nirʾā ʿad ha = yōm ha =
13a = ha = malk ŠLMH natan = malkat ŠBʾ ʾat kul[l] ḥipṣ-a = h
aR ʾȧšr šaʾalā
b mil = = bad[d] ʾȧšr natan l-a = h = yad ha = malk ŠLMH
c wa = tipn
d wa = tilik = ʾarṣ-a = h hī(ʾ) = ʿȧbadē = ha
14a wa = yïhy mišqal ha = zahab
aR ʾȧšr bā(ʾ) = ŠLMH = šanā ʾȧḥ⁺a[d]t
a ši[š]š miʾōt šiššīm wa = ši[š]š kikkar zahab
15v = bad[d] mi[n] = ʾanȧšē ha = tārīm = mi[s] = sȧḥr ha = rō*kïlīm = kul[l] malȧkē ha = ʿRB = paḥ⁺ōt ha = ʾarṣ
16a wa = yïʿś ha = malk ŠLMH mā(ʾ)taym ṣinnā zahab šaḥūṭ
b ši[š]š miʾōt zahab yaʿlǟ ʿal ha = ṣinnā ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
17a = šȧlō*š miʾōt maginnīm zahab šaḥūṭ
b šȧlušt manīm zahab yaʿlǟ ʿal ha = magin[n] ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
c wa = yittïn-i = m ha = malk bēt yaʿr ha = LBNWN
18a wa = yïʿś ha = malk kissē(ʾ) šin[n] gadu(w)l
b wa = y˙ṣapp-i = hu(w) zahab mūpaz[z]
19a ši[š]š maʿlōt = [h]a = kissē(h)
b = rō(ʾ)š ʿagul = [h]a = kissē(h) mi[n] = ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w
c = yadō*t miz = = miz = ʾil mȧqōm ha = šïbt
d = šïnaym ʾȧrayōt ʿō*mïdīm ʾiṣl ha = yadōt
20a = šïnēm ʿaśar ʾȧrayīm ʿō*mïdīm šam[m] ʿal ši[š]š ha = maʿlōt miz = = miz =
b lō(ʾ) niʿśā kin = kul[l] mamlakōt
21a = kul[l] kïlē mašqē(h) ha = malk ŠLMH zahab
b = kul[l] kïlē bēt yaʿr ha = LBNWN zahab sagūr
c ʾēn kasp
d lō(ʾ) niḥšab = yȧmē ŠLMH = m(ȧʾ)ū-mah
22a ʾu̇ny TRŠYŠ = [h]a = malk = [h]a = yam[m] ʿim[m] ʾu̇ny ḤYRM
b ʾaḥ⁺a[d]t = šalō*š šanīm tabō(ʾ) ʾu̇ny TRŠYŠ nō*śē(ʾ)t zahab wa = kasp šin[n]-hab⁺īm = qō*pīm = tu*k⁺ī*y⁺īm
23x wa = yigdal ha = malk ŠLMH mik = kul[l] malȧkē ha = ʾarṣ = ʿušr = = ḥukmā
24a = kul[l] ha = ʾarṣ m˙baq[qï]šīm ʾat pȧnē ŠLMH
aI = šmuʿ ʾat ḥukmat = ō
aIR ʾȧšr natan ʾïlō*hīm = libb = ō
25x = him⁺a(h) mïbī*ʾīm ʾīš minḥat = ō kïlē kasp = kïlē zahab = śȧlamōt = našq = bu̇śamīm sūsīm = pȧradīm dȧbar šanā = šanā
26a wa = yiʾsup ŠLMH rakb = parašīm
b wa = yïhy l = ō ʾalp = ʾarbaʿ miʾōt rakb = šïnēm ʿaśar ʾalp parašīm
c wa = yanḥ-i = m = ʿārē ha = rakb = ʿim[m] ha = malk = YRWŠLM
27a wa = yittin ha = malk ʾat ha = kasp = YRWŠLM = [h]a = ʾȧbanīm
b = ʾȧt ha = ʾȧrazīm natan = [h]a = šiqmīm
bR ʾȧšr = [h]a = šȧpilā la = rub[b]
28a = mōṣā(ʾ) ha = sūsīm
aR ʾȧšr = ŠLMH
a mim = MṢR-aym = mi[q] = QWH
b sō*ḥïrē ha = malk yiq[qȧ]ḥū mi[q] = QWH = m˙ḥīr
29a wa = tïʿlǟ
b wa = tiṣē(ʾ) markabā mim = MṢR-aym = ši[š]š miʾōt kasp
c = sūs = ḥȧmiš⁺īm = miʾā
d = kin = kul[l] malȧkē ha = ḤT-īm = = malȧkē ʾRM = yad-a = m yō*ṣī*ʾū
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]