[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]

1Chr 28

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yaqhil DWYD ʾat kul[l] śar[r]ē YŚRʾL śar[r]ē ha = šïbaṭīm = śar[r]ē ha = maḥlu̇qōt ha = m˙šar[rï]tīm ʾat ha = malk = śar[r]ē ha = ʾȧlapīm = śar[r]ē ha = miʾōt = śar[r]ē kul[l] ru̇kūš = miqnǟ = [h]a = malk = = ban-a(y) = w ʿim[m] ha = sarīsīm = ha = gibbōrīm = = kul[l] gibbōr ḥayl ʾil YRWŠLM
2a wa = yaqum DWYD ha = malk ʿal ragl-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mir
c šmaʿū =
cV ʾaḥ⁺-ay = [y] = ʿamm = ī
dP ʾȧnī
d ʿim[m] lïbab = ī
dI = bnōt bēt mȧnūḥā = ʾȧrōn b˙rīt YHWH = = hïdō*m raglē ʾïlō*hē =
e = hïkīnōtī
eI = bnōt
3a = ha = ʾïlō*hīm ʾamar l = ī
b lō(ʾ) tibnǟ bayt = šïm = ī
c ʾīš milḥamōt ʾattā
d = damīm šapakta
4a wa = yibḥar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL b = ī mik = kul[l] bēt ʾabī = [y]
aI = hyōt = malk ʿal YŚRʾL = ʿōlam
b = YHWDH baḥar = nagīd
c = = bēt YHWDH bēt ʾabī = [y]
d = = bȧnē ʾabī = [y] b = ī raṣā
dI = hamlīk ʿal kul[l] YŚRʾL
5aP = mik = kul[l] ban-ay = [y]
b rabbīm banīm natan l = ī YHWH
a wa = yibḥar = ŠLMH bïn = ī
aI la = šïbt ʿal kissē(ʾ) malkūt YHWH ʿal YŚRʾL
6a wa = yō(ʾ)mir l = ī
bP ŠLMH bin = ka
b hū(ʾ) yibnǟ bēt = ī = ḥȧṣirōt-ay = [y]
c baḥartī b = ō l = ī = bin
d = ʾȧnī ʾihyǟ l = ō = ʾab
7a = hïkīnōtī ʾat malkūt = ō ʿad = ʿōlam
b ʾim yïḥzaq
bI = ʿśōt miṣwō*t-ay = [y] = mišpaṭ-ay = [y]
b = [h]a = yōm ha =
8a = ʿïtt-a(h) = ʿēnē kul[l] YŚRʾL qȧhal YHWH = = ʾuznē ʾïlō*hē =
b šimrū
c = diršū kul[l] miṣwō*t YHWH ʾïlō*hē = kim
d = maʿn tīrȧšū ʾat ha = ʾarṣ ha = ṭōbā
e = hinḥaltim = bȧnē = kim ʾaḥ⁺ȧrē = kim ʿad ʿōlam
9aV = ʾattā ŠLMH bïn = ī
a dïʿ ʾat ʾïlō*hē ʾabī = ka
b = ʿubd-i = hu(w) = lib[b] šalim = = napš ḥȧpiṣā
c kul[l] lïbabōt dōriš YHWH
d = kul[l] yiṣr maḥšabōt mibīn
e ʾim tidru̇š-an = [h]u(w)
f yimmaṣē(ʾ) l-a = k
g = ʾim tïʿzu̇b-an = [h]u(w)
h yaznīḥ = ka la = ʿad
10a rʾē(h) ʿïtt-a(h)
b YHWH baḥar = ka
bI = bnōt bayt = [h]a = miqdaš
c ḥzaq
d = ʿśē(h)
11x wa = yittin DWYD = ŠLMH bïn = ō ʾat tabnīt ha = ʾu(w)lam[m] = ʾat bāt⁺-a(y) = w = ganzak⁺-a(y) = w = ʿȧlī*y⁺ō*t-a(y) = w = ḥȧdar-a(y) = w ha = pȧnīmīm = bēt ha = kappurt
12v = tabnīt kul[l]
vR ʾȧšr hayā = [h]a = rūḥ ʿimm = ō = ḥaṣïrōt bēt YHWH = = kul[l] ha = lïšakōt sabīb = ʾō*ṣȧrōt bēt ha = ʾïlō*hīm = = ʾō*ṣȧrōt ha = qu̇dašīm
13v = = maḥlu̇qōt ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m = = kul[l] mȧlā(ʾ)kt ʿïbōdat bēt YHWH = = kul[l] kïlē ʿïbōdat bēt YHWH
14v = [h]a = zahab = [h]a = mišqal = [h]a = zahab = kul[l] kïlē ʿïbōdā = ʿïbōdā = kul[l] kïlē ha = kasp = mišqal = kul[l] kïlē ʿïbōdā = ʿïbōdā
15v = mišqal = mȧnō*rōt ha = zahab = nē*rō*t-ē = him zahab = mišqal mȧnōrā = mȧnōrā = nē*rō*t-ē = ha = = mȧnō*rōt ha = kasp = mišqal = mȧnōrā = nē*rō*t-ē = ha = ʿïbōdat mȧnōrā = mȧnōrā
16v = ʾat ha = zahab mišqal = šulḥȧnōt ha = maʿrakt = šulḥān = šulḥān = kasp = šulḥȧnōt ha = kasp
17v = ha = mizlagōt = ha = mizraqōt = ha = qȧśawō*t zahab ṭahu(w)r = = k˙pōrē ha = zahab = mišqal = k˙pōr = k˙pōr = = k˙pōrē ha = kasp = mišqal = k˙pōr = k˙pōr
18v = = mizbïḥ ha = qu̇ṭurt zahab m˙zuqqaq = [h]a = mišqal = = tabnīt ha = markabā ha = k˙rū*bīm zahab = pō*rïśīm = sō*kïkīm ʿal ʾȧrōn b˙rīt YHWH
19x ha = kul[l] = k˙tāb miy = yad YHWH ʿal-ay = [y] hiśkīl kul[l] malʾȧkōt ha = tabnīt
20a wa = yō(ʾ)mir DWYD = ŠLMH bïn = ō
b ḥzaq
c = ʾmaṣ
d = ʿśē(h)
e ʾal tīrā(ʾ)
f = ʾal ti[ḥ]ḥat[t]
g YHWH ʾïlō*hīm ʾïlō*h-ay = [y] ʿimm-a = k
h lō(ʾ) yarp = ka
i = lō(ʾ) yïʿzu̇b-ak = ka
iI ʿad = klōt kul[l] mȧlā(ʾ)kt ʿïbōdat bēt YHWH
21a = hinni(h) maḥlu̇qōt ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m = kul[l] ʿïbōdat bēt ha = ʾïlō*hīm
b = ʿimm = ka = kul[l] mȧlā(ʾ)kā = kul[l] nadīb = [h]a = ḥukmā = kul[l] ʿïbōdā
c = ha = śar[r]īm = kul[l] ha = ʿam[m] = kul[l] dȧbarē = ka
[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]