Dt 12,31

Satz Text
a lō(ʾ) tïʿśǟ kin = YHWH ʾïlō*hē = ka
b kul[l] tōʿïbat YHWH
b ʿaśū = ʾïlō*hē = him
bR ʾȧšr śanē(ʾ)
c gam ʾat bȧnē = him = ʾat bȧnō*t-ē = him yiśru̇pū = [h]a = ʾiš = ʾïlō*hē = him

3 Antworten

Schreibe einen Kommentar