Klasse: Äquivalentwortart

SubklasseWortartBeschreibungKodierungKodierung (alt)
SATZ-ÄQUIVALENT INTJ Interjektion 5 55
SATZ-ÄQUIVALENT APTK Antwort-Partikel 51 55
SATZ-ÄQUIVALENT INTJ Interjektion 52 55
[ Systematik der Wortarten ]