Ps 71,24

Satz Text
a gam lȧšōn = ī kul[l] ha = yōm tihgǟ ṣȧdȧqat-i = ka
b bō*šū
c ḥapïrū m˙baq[qï]šē raʿ[ʿ]at = ī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.