Ps 70,5

Satz Text
a yaśīśū
b = yiśmȧḥū = ka kul[l] m˙baq[qï]šē = ka
c = yō(ʾ)mïrū tamīd
c ʾō*hïbē yȧšūʿat-i = ka
d yigdal ʾïlō*hīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.