Ps 5,10

Satz Text
a ʾēn = = hu(w) nȧkōnā
b qȧrb-a = m hawwōt
c qabr patūḥ gȧrōn-a = m
d lȧšōn-a = m yaḥlīqū-n
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.