Ps 38,13

Satz Text
a wa = y˙naq[qï]šū m˙baq[qï]šē napš = ī
b = dō*rïšē raʿ[ʿ]at = ī dibbïrū hawwōt
c = mirmōt kul[l] ha = yōm yihgū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.