Ps 22,30

Satz Text
a ʾakȧlū
b wa = yištaḥwū kul[l] dȧšïnē ʾarṣ
c = pan-a(y) = w yikrȧʿū kul[l] yōrïdē ʿapar
d = napš = ō lō(ʾ) ḥiyyā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.