Ps 22,28

Satz Text
a yizku̇rū
b = yȧšū*bū ʾil YHWH kul[l] ʾapȧsē ʾarṣ
c = yištaḥwū = panē = ka kul[l] mišpȧḥōt gōyī*m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.