Ps 20,7

Satz Text
a ʿïtt-a(h) yadaʿtī
b hōšīʿ YHWH mȧšīḥ = ō
c yïʿn-i = hu(w) miš = šȧmē qudš = ō = gȧbū*rōt yišʿ yȧmīn = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.