Ps 146,7

Satz Text
a ʿō*śǟ mišpaṭ = [h]a = ʿȧšūqīm
b nō*tin laḥm = [h]a = rȧʿibīm
c YHWH mattīr ʾȧsūrīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.