Ps 127,1

Satz Text
a šīr ha = maʿlōt
b = ŠLMH
c ʾim YHWH lō(ʾ) yibnǟ bayt
d šawʾ ʿamȧlū bōn-a(y) = w b = ō
e ʾim YHWH lō(ʾ) yišmur ʿīr
f šawʾ šaqad šōmir
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.