Ps 125,3

Satz Text
a lō(ʾ) yanūḥ šibṭ ha = rašʿ ʿal gōral ha = ṣaddīqīm
b = maʿn lō(ʾ) yišlȧḥū ha = ṣaddīqīm = ʿawlat-a(h) yȧdē = him
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.