Ps 12,7

Satz Text
a ʾimȧrōt YHWH ʾimarōt ṭȧhurōt
b kasp ṣarūp = ʿ˙līl = [h]a = ʾarṣ
c m˙zuqqaq šȧbʿataym
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.