Num 9,13

Satz Text
aP = ha = ʾīš
aPR1 ʾȧšr hū(ʾ) ṭahu(w)r
aPR2 = = dark lō(ʾ) hayā
aPR3 = ḥadal
aPR3I = ʿśōt ha = pasḥ
a = nikrȧtā ha = napš ha = hī(wʾ) mi[n] = ʿammē = ha
b qurbān YHWH lō(ʾ) hiqrīb = mō*ʿïd = ō
c ḥiṭʾ = ō yiśśā(ʾ) ha = ʾīš ha = hū(ʾ)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.