Num 36,8

Satz Text
a = kul[l] bï[t]t yō*rïšt nïḥlā mim = maṭṭōt bȧnē YŚRʾL = ʾȧḥ⁺ad mim = mišpaḥt maṭṭē(h) ʾabī = ha tihyǟ = ʾiššā
b = maʿn yīrȧšū bȧnē YŚRʾL ʾīš nïḥlat ʾȧbō*t-a(y) = w
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.