Num 32,17

Satz Text
a = ʾȧnaḥnū ni[ḥ]ḥaliṣ ḥū*šīm = pȧnē bȧnē YŚRʾL
b ʿad ʾȧšr ʾim hïbīʾō*nū* = m ʾil mȧqōm-a = m
c = yašab ṭapp-i = = ʿārē ha = mibṣar mip = pȧnē yō*šïbē ha = ʾarṣ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.