Num 3,38

Satz Text
a = ha = ḥō*nīm = pȧnē ha = miškan qidm-a-h = pȧnē ʾuhl mōʿid mizraḥ-a-h MŠH = ʾHRN = ban-a(y) = w
b šō*mïrīm mišmart ha = miqdaš = mišmart bȧnē YŚRʾL
c = ha = zār ha = qarib yūmat
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.