Num 2,3

Satz Text
a = ha = ḥō*nīm qidm-a-h mizraḥ-a-h dagl maḥnē(h) YHWDH = ṣȧbȧʾō*t-a = m
b = naśī(ʾ) = bȧnē YHWDH NḤŠWN bin ʿMYNDB
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.