Neh 2,3

Satz Text
a wa = ʾō[ʾ]mïr = [h]a = malk
b ha = malk = ʿōlam yiḥyǟ
c maddūʿ lō(ʾ) yirȧʿ[ʿ]ū pan-ay = [y]
d ʾȧšr ha = ʿīr bēt qȧbȧrōt ʾȧbō*t-ay = [y] ḥȧribā
e = šȧʿarē = ha ʾuk⁺ȧlū = [h]a = ʾiš
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.