Neh 2,18

Satz Text
a wa = ʾaggīd la = him ʾat yad ʾïlō*h-ay = [y]
b ʾȧšr hī(ʾ) ṭōbā ʿal-ay = [y]
c = ʾap dȧbȧrē ha = malk
cR ʾȧšr ʾamar l = ī
d wa = yō(ʾ)mïrū
e naqūm
f = banīnū
g wa = y˙ḥazzïqū yȧdē = him = [h]a = ṭōbā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.