Neh 2,17

Satz Text
a wa = ʾō(w)[ʾ]mïr ʾïl-ē* = him
b ʾattim rō*ʾīm ha = raʿ[ʿ]ā
bR ʾȧšr ʾȧnaḥnū b-a = h
c ʾȧšr YRWŠLM ḥȧribā
d = šȧʿarē = ha niṣ⁺ȧtū = [h]a = ʾiš
e lïkū
f = nibnǟ ʾat ḥōmat YRWŠLM
g = lō(ʾ) nihyǟ ʿōd ḥarpā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.