Neh 12,44

Satz Text
a wa = yippaqïdū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʾȧnašīm ʿal ha = nïšakōt = [h]a = ʾōṣarōt = [h]a = tȧrūmōt = [h]a = rē(ʾ)šīt = = [h]a = maʿśïrōt
aI = knu(w)s ba = him = śȧdē ha = ʿārīm m˙naʾōt ha = tōrā = [h]a = kō*hïnīm = = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
b śimḥat YHWDH ʿal ha = kō*hïnīm = ʿal ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = ʿō*mïdīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.