Neh 12,22

Satz Text
a ha = LW-ī*y⁺ī*m = yȧmē ʾLYŠYB YWYDʿ = YWḤNN = YDWʿ kȧtūbīm rā(ʾ)šē ʾabōt
b = ha = kō*hïnīm ʿal malkūt DRYWŠ ha = PRS-ī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.