Nah 3,18

Satz Text
v nāmū rō*ʿē = ka
vV malk ʾŠWR
a yišku̇nū ʾaddīrē = ka
b napō*šū ʿamm = ka ʿal ha = har[r]īm
c = ʾēn m˙qabbiṣ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.