Nah 3,13

Satz Text
a hinni(h) ʿamm-i = k našīm = qȧrb-i = k
b = ʾō*yïb-ay = k patōḥ niptȧḥū šaʿȧrē ʾarṣ-i = k
c ʾakȧlā ʾiš b˙rīḥ-ay = k
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.