Nah 3,10

Satz Text
a gam hī(ʾ) = [h]a = gō*lā
b halȧkā = [h]a = šȧby
c gam ʿō*lalē = ha y˙ruṭṭȧšū = rō(ʾ)š kul[l] ḥūṣōt
d = ʿal nikbad⁺ē = ha yaddū gōral
e = kul[l] gȧdu(w)lē = ha ruttȧqū = [h]a = ziqqīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.